Klubben har ny webmaster

Efter 7 år som klubbens webmaster lämnar jag över stafettpinnen till Elin. Varmt välkommen i gänget! /Susanne

Jag heter Elin Kossmann och har min första tollare som heter Sid (Agrosofens Rockar Fett) som är 2,5 år. Vi tränar lite allt möjligt men har som ambition att börja tävla agility. Jag har inte varit engagerad något tidigare i klubben men tycker det ska bli väldigt kul att ta över hemsidan nu.

SKK på turné i höst

Under hösten kommer SKK visionsarbete, SKK 2030, att åka på turné runtom i Sverige. Målet är att träffa så många medlemmar som möjligt mellan den 13 september och 17 november. SKK kommer att gå ut med information på hemsida, i sociala medier och genom nyhetsbrev till de medlemmar de har kontaktuppgifter till (gäller länsklubbarna och de klubbar som har SKKs medlemsadministration). Läs mer här: https://skk.se/sv/om-skk/vision-for-skk-2030/

Tollarspecialen 2022

4-7 augusti genomför vi årets Tollarspecial i Ånnaboda, Kilsbergen nordväst om Örebro – i hjärtat av Sverige. En fantastisk hundfest med massvis med Tollare och Tollarägare på plats. Vi erbjuder tollingjaktprov, working test, prova på, ralllydnad, agility och avslutar med en stor utställning med bara tollare.

Tollarspecialen är en fantastisk hundfest med massvis med Tollare och Tollarägare på plats. Här finns alla möjligheter att träffa och lära känna ännu fler tollarägare under trevliga och avslappnade former. Tollarspecialen är till för alla, erfarna som mindre erfarna. För de som aldrig startat sin hund på någon form av prov finns det prova-på där man kan få testa på hur det känns med vilthantering och få prova delar av ett tollingjaktprov med hjälp och stöd av erfarna tollarägare. Här finns möjligheten för alla att starta i workingtest, jaktprov, rallylydnad och agility. På den stora utställningen, som är inofficiell, kan man ställa ut allt från sin valp till veteran, under glada former. Vi utser också årets Tollarmästare och Juniortollarmästare.

Anmälan ligger öppen, och är öppen ända fram till 19 juni, och finns på hemsidan för Tollarspecialen 2022.

All information finns på
http://specialen.tollarklubben.se/

Välkomna!


August 4th-7th the 2022 Tollarspecial will take place in Ånnaboda, Kilsbergen northwest of the city of Örebro – in the heart of Sweden.

We will host a fantastic week among many tollers and tollerowners at site. We will arrange tolling trials, working test, agility, rally obedience, try out tolling trial and also a big club show with only tollers.

During the Tollarspecial You will be able to get to learn many tollerowners at site. The Tollaspecial is for everyone, the experienced and the less experienced. For you that have not started at a field trial, there is a possibility to attend to the try out tolling trial where You can try to handle bird and different parts of a field trial, with help from experienced toller owners. Everyone can start the different events. During the Sunday, August 7th, there will be a big club show, unofficial, where you can show your dog, puppy and veteran.

Registration is open, and will be opened until June 19th. You can find all information on Tollarspecialen 2022 web site.

http://specialen.tollarklubben.se/

Welcome!

Ny hedersmedlem

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben utnämner härmed
Malin Nilsson
Till hedersmedlem i klubben

Motivering
Tollarklubben har som en av sina viktigaste uppgifter enligt stadgarna att arbeta med avel och hälsa. Här är naturligtvis goda kontakter med forskningen värld för att stötta varandra i arbetet med att upptäcka, förstå och motverka sjukdomar hos våra hundar. Att uppmärksamma de från forskningens värld som engagerar sig i vår hundras är av vikt.
Malin Nilsson arbetar intensivt och med ett enormt stort engagemang med det så kallade Tollarprojektet på SLU, men också tillsammans med sina kollegor med sjukdomen cancer hos hundar.
Malin har en stor energi och lägger ned stort personligt engagemang i sin forskning som kommer att medföra betydligt friskare Tollare men även andra hundraser i framtiden. Malin gör detta med en glädje och inspirerar därigenom många uppfödare och Tollarägare i Tollarklubben att bidra till forskningen.

Klubbstyrelsen i mars 2022

Vad händer i Tollarklubbens styrelse november 2021?

Pandemin har dels lärt oss en hel del saker, som till exempel att genomföra digitala möten, och dels påverkar den fortfarande en del i styrelsearbetet.  Första helgen i november genomförde vi ett digitalt styrelsemöte, en heldag, istället för att träffas fysiskt. Det är ett enkelt sätt att ha ett möte, men det är inte lika heltäckande som ett fysiskt möte när vi är upp till tio personer. De fysiska mötena med interaktion och strategidiskussioner öga mot öga passar fortfarande bättre än det digitala mötets form.

Nåväl, vad pratar vi om just nu då?

Denna höst har SSRK och efterföljderna efter det fullmäktige som genomfördes i slutet av maj stått högt upp på agendan. Frågan det handlar om är planerna om att ha ett tvingande gemensamt medlemskap, dvs man ska inte kunna välja att vara medlem på det ställe som passar bäst för ens eget hundägande. Detta har vi i alla rasklubbar tillsammans reagerat starkt på, då vi är övertygade om att detta kommer att leda till minskat medlemsantal vilket i sin tur leder till sämre möjligheter att uppfylla stadgarnas målparagrafer som handlar om att bevara och utveckla rasen samt väcka intresse för avel och praktiskt bruk. Från rasklubbarna är vi gemensamt överens om att kräva att arbetet med ett gemensamt tvingande medlemskap ska avslutas. Nu ska det genomförs en workshop 20 november på SSRKs funktionärsträff om detta, så får vi se vad utfallet blir. Rasklubbarna har 2/3 av alla SSRKs medlemmar och det torde vara av stor  vikt för SSRK huvudstyrelse att lyssna på oss som representerar medlemsmajoriteten.

Pandemin har faktiskt inneburit att klubbens årliga överskott blivit mycket högre än budgeterat för såväl 2020 som 2021. Normalt har vi fem höga kostnadsposter i klubben varje år. Medlemhantering via SKK, tidningen Tollaren med tryck och porto, Tollarspecialen (som normalt går med minus), klubbmötet och ett antal fysiska styrelsemöten (med rese- och boendekostnader). För 2020 och 2021 har kostnaderna för klubbmöte och styrelsemöten varit mycket små, Tollarspecialen 2020 blev inte av och underskott för 2021 blev mycket mindre än vi budgeterat. Därför har vår redan tidigare starka kassa blivit ännu starkare under pandemin. På senaste styrelsemötet startade vi en diskussion om hur vi kan utöka vårt arbete med att skapa värde för medlemmarna med de medel som under många år samlats på hög. Det finns ett antal olika idéer som vi kommer arbeta vidare med. Dock kan sägas att medlemsavgiften troligen inte kommer att höjas än på ett tag.

Vi diskuterade en reviderad avelspolicy, som vi fått i uppdrag att besluta om efter det att RAS slutligt godkänts vilket dock inte skett ännu. Vi inväntar att SKK slutligt godkänner det RAS-dokument vi fick beslutat på klubbmötet i år.

Vi diskuterade hur vi kan arbeta med att stötta alla aktivitetsgrupper i landet och vi börjar planera för en aktivitetsansvarigträff under våren 2022.

Vi diskuterade hur vi vill konstituera en ny styrelse för 2022, klubbmötet beslutar ju om vem som ska vara ordförande samt ledamöter och suppleanter, sen beslutar styrelsen själv vem som ska arbeta med vilket ansvarsområde. Vi kommer att göra några smärre förändringar, men inga större. Vi hade besök av representant för valberedningen under mötet också.

Vi pratade givetvis om Tollarspecialen, dels erfarenhetsåterföring efter årets Special men också planering inför nästkommande år. Som det är nu är det beslutat plats 2022, men inte för 2023 och framåt – men arbete pågår. En erfarenhet vi drar från årets Special är att konceptet med centrala grupper som arrangerar resp gren var mycket bra. Det ger ett betydligt större lugn och det sprider ansvar och arbete på många fler. Dessutom tar det bort mycket press från de lokala representanterna.

Vi har beslutat att klubbmötet 2022 blir fysiskt, att det genomförs 12 mars 2022 och att det genomförs i Stockholm. Däremot är specifik plats inte bokad ännu. Vi återkommer med detta.

Vi beslutade också att vi ska genomföra en uppfödarträff den 13 mars, på samma plats som klubbmötet. Mer info om det kommer senare till alla uppfödare.

För styrelsen i Tollarklubben

Mats Viker, ordförande

Vad händer i Tollarklubbens styrelse i juni 2021

RAS

Det reviderade RAS-dokumentet (Raspecifik Avels Strategi) som klubbmötet godkände, skickades därefter till SSRK för godkännande. SSRK godkände vårt förslag och det skickas nu till SKK för slutligt godkännande.

SSRK Fullmäktigemöte

I slutet av maj genomfördes SSRKs Fullmäktigemöte, genom ett digitalt möte. Fullmäktige genomförs vart annat år, och det är 60 utsedda delegater som har rösträtt. 30 av dessa representerar SSRKs avdelningar och 30 representerar rasklubbarna. Tollarklubben hade två delegater, antalet är proportionerligt med antalet medlemmar i respektive klubb.

Det fanns en mycket viktigt fråga som diskuterades på Fullmäktigemötet, och det handlade om ett förslag att arbeta mot ETT medlemskap i organisationen. Idag har man kunnat välja att vara medlem i en rasklubb, en avdelning eller i bägge, dvs idag har man en valfrihet. Huvudstyrelsen fick, med knapp majoritet, uppdrag av Fullmäktige 2019 att genomföra en utredning om ett medlemskap.

SSRKs huvudstyrelse hade tagit fram ett förslag som var textmässigt omfattande, rörigt, luddigt och mycket svårtolkat. Det publicerades dessutom först 24 dagar före Fullmäktige, utan en rimlig möjlighet att analysera, begrunda och förankra. Huvudstyrelsen hade i uppdrag att genomföra denna utredning öppet och med delaktighet i hela organisationen, men man valde att genomföra en enmansutredning i det tysta.

Från Tollarklubbens sida är vi starkt negativa till idén att skapa ett medlemskap. Såväl SSRK som rasklubbar har en verksamhet som ska finansieras genom medlemsavgifter. Idag finns en valfrihet att välja var man vill vara medlem. Att tvinga alla att vara medlem kommer leda till en sammanlagt högre medlemsavgift för medlemmen, vilket sannolikt kommer att medföra att de mindre aktiva medlemmarna väljer att inte längre vara medlem. Detta skulle troligen vara mycket tråkigt för utvecklingen av våra hundraser, eftersom de ekonomiska förutsättningarna skulle försämras.

Vi kritiserade sättet att ta fram förslaget, att det var rörigt och luddigt, och att vi därför hade svårt att analysera förslaget. Vi fick stöd från de flesta rasklubbar, som liksom vi yrkade på avslag. Vi yrkade på att ärendet skulle återremitteras till huvudstyrelsen för att göra en mycket bättre utredning med öppenhet, transparens och delaktighet i hela organisationen. Fullmäktige röstade nej till det. Efter omröstning om förslaget hade huvudstyrelsen förslag fått flest röster och fullmäktige beslutade därför i enlighet med detta (det var uppdelat i ett antal punkter). Tollarklubben valde då att lämna in en skriftlig reservation, vilken stöddes av ytterligare sju rasklubbar.

Tyvärr är resultatet av Fullmäktige att man trycker igenom ett förslag, där huvudstyrelsen i SSRK inte uppfyllt sitt uppdrag att genomföra en utredning med öppenhet, transparens och delaktighet. Man gör det mot de flesta rasklubbars vilja, vilket skapar polarisering. Istället har man tagit fram ett hafsigt, luddigt och på gränsen till obegripligt förslag, genom en enmansutredare på mycket kort tid. Genom att trycka igenom detta förslag har man lyckats skapa något helt annat än enighet och samstämmighet inom SSRK-organisationen.

För Tollarklubben kan detta förslag på sikt innebära att klubben som sådan får svårare att styra över sin verksamhet, där medlemsavgifter och därmed även budget styrs av andra än klubbens medlemmar. Vi bedömer att merparten av Tollarklubbens dryga 1.300 medlemmar bara är medlemmar i Tollarklubben, och endast en mindre andel i både Tollarklubben och SSRK. Medlemsavgiften i är Tollarklubben, 275 kr/år medan den i SSRK uppgår till 425 kr/år. Avgifterna ska täcka de verksamheter som man bedriver, vilket det också ska göra även om det är ett medlemskap. Det finns idéer på att sänka kostnader, och det lättaste är att bara ha en klubbtidning, dvs Apportören, dvs vår egen klubbtidning skulle tas bort.

Man röstade också igenom att man vill göra Working Test, C-prov, till en officiell och stambokförd provform. Här har Tollarklubbens inställning varit att vi anser det är fel. Vi har önskat att man fortsätter ha WT som en lite mer lättsam och glädjefylld inkörsport till jaktprov, utan petimeter-lydnad. En provform man kan börja sin karriär i för att sedan våga ta klivet in i tollingjaktprovsrutan. Men, man ser WT som en inkomstbringande tävlingsverksamhet varför man vill satsa ännu mer på den. Frågan är bara om lika många vill starta om man gör det för mycket tävling. Man slängde in ett köttben, troligen riktat till Tollarklubben, och det handlar om att man fortfarande kan arrangera inofficiella WT, med lite mjukare bedömning.

Tollarspecialen

Arbetet med att förbereda årets Tollarspecial 5-8 augusti fortsätter. Anmälan till alla de grenar vi kommer kunna genomföra är öppen och det strömmar in en hel del anmälda hundar. När detta skrivs, 21/6 är det 54 hundar anmälda till utställning, prova på och WT, samt 34 hundar till Tollingjaktprov. Intresset för att delta är stort.

Arbetet fortsätter också med att skapa en trygg och säker Tollarspecial. Vi följer noggrant utvecklingen avseende restriktioner och rekommendationer. Vi litar på att de experter på pandemier, epidemier, sjukdomar och hur man ska hantera dessa som finns hos Sveriges olika myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, kan ge oss rätt förutsättningar och rekommendationer för att öppna upp samhället efter denna mycket hemska pandemi.

Alla olika evenemang kommer att anpassas för att kunna genomföra dessa så att vi kan följa alla i augusti eventuellt rådande restriktioner och rekommendationer. Vi vet i dagsläget inte exakt vilka restriktioner som kommer att finnas och därmed vilka anpassningar vi kommer att behöva göra för respektive aktivitet, men vi har lösningar för en mängd olika scenarios. Vår ambition är att allt kommer kunna genomföras på ett bra sätt för allas säkerhet.

Naturligtvis finns fortfarande en risk att pandemin kommer att fortsätta att gäcka oss och att restriktioner bibehålls på ett sätt som gör Tollarspecialen omöjlig att genomföra. Det scenariot finns fortfarande. Vi kommer inte genomföra en Tollarspecial om restriktionerna ligger kvar, eller utökas. Alltså finns det fortfarande en risk att Tollarspecialen inte kan genomföras. Specialen ska inte genomföras om det inte är tryggt och säkert att genomföra den.


THE TOLLARSPECIAL AUGUST 5th – 8th 2021

The Swedish Toller Club, Tollarklubben, still welcomes all members to join us at the Tollarspecial in Karlsborg/Forsvik August 5th- 8th 2021 in Karlsborg/Forsvik.

The registration IS OPEN, and it will be open during the month of June. There are today. June 21st, 54 dogs registered for the Club show, try out tolling test and working test. There are also 34 dogs registered for the hunting trials.

Our organization committee is still working hard to find different ways to take action to solve different scenarios regarding the pandemic situation. We have plans for how to perform all events in order to keep all participants safe.

At this moment, there are still many questions on how the pandemic situation will affect the Tollarspecial, and we follow this closely.

Of course, there is still a risk that the pandemic situation continues, and there will be restrictions that makes it impossible to perform the Tollarspecial. Tollarklubben monitor the situation daily, and evaluates all information.

It would be fantastic when we all can have a restart, post-Covid, and enjoy the regained freedom together in Karlsborg/Forsvik in the beginning of August, together with our dogs, old friends and new friends, after living in quarantine since March 2020!

1 2 3 22