Motioner och propositioner

En enskild eller en grupp riksdagsmän kan göra ett yrkande i kammaren. De motionerar, ställer en motion. På samma sätt kan regeringen framställa ett yrkande till kammaren. Det kallas då proposition, de proponerar.

I föreningslivet har vi ärvt dessa uttryck. En medlem eller en grupp medlemmar kan motionera, och yrkandet ställs då till årsmötet, föreningsmötet eller fullmäktige. Föreningsstyrelsen kan i sin tur ställa en proposition, också till förenings- sammankomsten ovan, men det vanliga är då att styrelsens förslag redan tidigare varit ute på remiss, man har velat få synpunkter på förslaget innan det slutgiltigt förelagts stämman. Vissa motioner och propositioner skall enligt de stadgar som är vanliga i Sverige antas av två på varandra följande föreningsmöten.

Utformning av motion

Det finns vissa regler för hur dessa yrkande skall utformas. Yrkandet skall adresseras och ha en rubrik, som kort anger vad motionen avser, t ex ”Motion till Tollarklubbens ordinarie medlemsmöte 050314 om en nordisk Tollarspecial”. Yrkandet innebär alltid en förändring ( latinska movare med substantivet motion betyder förutom att röra sig också att förändra). Därför skall motionen innehålla en kort beskrivning av sakernas nuläge och de nackdelar det medför eller de vinster man inte uppnår. Det är själva anledningen till motionen. Sedan skall följa en kort redogörelse för hur man vill förändra sakernas nuvarande tillstånd och vad man därmed vinner. Slutligen skall, och det är ett måste förutom motionärernas underskrifter, motionen innehålla det slutliga yrkandet i form av en att-sats. Det är denna att-sats föreningsmötet beslutar om, och den skall vara kort och koncis och skall inte kunna missförstås: ”därför föreslår undertecknade att en nordisk Tollarspecial skall hållas var tredje år och att värdland utses efter rullande schema.”

Under årens lopp har jag suttit ordförande vid föreningsmöten i olika sammanhang och ofta har jag fått underkänna motioner för att de varit alltför luddigt skrivna eller saknat den nödvändiga att-satsen. Skriver man ” jag tycker att det skall hållas en nordisk Tollarspecial vart tredje år efter rullande schema” är det alltså ingen motion. Det är bara en åsikt som får stå för den som uttalat sig.

Slutligen är att säga, att motioner alltid skall komma styrelser tillhanda innan visst datum enligt stadgarna (se §7 mom 6: ”den sista november året innan klubbmötet” / webbmasters anm). Detta för att styrelsen skall hinna behandla motionen innan mötet och kunna framlägga sin syn på det gjorda yrkandet.

/Ulf Berghed