Vad händer i Tollarklubbens styrelse i juni 2021

RAS

Det reviderade RAS-dokumentet (Raspecifik Avels Strategi) som klubbmötet godkände, skickades därefter till SSRK för godkännande. SSRK godkände vårt förslag och det skickas nu till SKK för slutligt godkännande.

SSRK Fullmäktigemöte

I slutet av maj genomfördes SSRKs Fullmäktigemöte, genom ett digitalt möte. Fullmäktige genomförs vart annat år, och det är 60 utsedda delegater som har rösträtt. 30 av dessa representerar SSRKs avdelningar och 30 representerar rasklubbarna. Tollarklubben hade två delegater, antalet är proportionerligt med antalet medlemmar i respektive klubb.

Det fanns en mycket viktigt fråga som diskuterades på Fullmäktigemötet, och det handlade om ett förslag att arbeta mot ETT medlemskap i organisationen. Idag har man kunnat välja att vara medlem i en rasklubb, en avdelning eller i bägge, dvs idag har man en valfrihet. Huvudstyrelsen fick, med knapp majoritet, uppdrag av Fullmäktige 2019 att genomföra en utredning om ett medlemskap.

SSRKs huvudstyrelse hade tagit fram ett förslag som var textmässigt omfattande, rörigt, luddigt och mycket svårtolkat. Det publicerades dessutom först 24 dagar före Fullmäktige, utan en rimlig möjlighet att analysera, begrunda och förankra. Huvudstyrelsen hade i uppdrag att genomföra denna utredning öppet och med delaktighet i hela organisationen, men man valde att genomföra en enmansutredning i det tysta.

Från Tollarklubbens sida är vi starkt negativa till idén att skapa ett medlemskap. Såväl SSRK som rasklubbar har en verksamhet som ska finansieras genom medlemsavgifter. Idag finns en valfrihet att välja var man vill vara medlem. Att tvinga alla att vara medlem kommer leda till en sammanlagt högre medlemsavgift för medlemmen, vilket sannolikt kommer att medföra att de mindre aktiva medlemmarna väljer att inte längre vara medlem. Detta skulle troligen vara mycket tråkigt för utvecklingen av våra hundraser, eftersom de ekonomiska förutsättningarna skulle försämras.

Vi kritiserade sättet att ta fram förslaget, att det var rörigt och luddigt, och att vi därför hade svårt att analysera förslaget. Vi fick stöd från de flesta rasklubbar, som liksom vi yrkade på avslag. Vi yrkade på att ärendet skulle återremitteras till huvudstyrelsen för att göra en mycket bättre utredning med öppenhet, transparens och delaktighet i hela organisationen. Fullmäktige röstade nej till det. Efter omröstning om förslaget hade huvudstyrelsen förslag fått flest röster och fullmäktige beslutade därför i enlighet med detta (det var uppdelat i ett antal punkter). Tollarklubben valde då att lämna in en skriftlig reservation, vilken stöddes av ytterligare sju rasklubbar.

Tyvärr är resultatet av Fullmäktige att man trycker igenom ett förslag, där huvudstyrelsen i SSRK inte uppfyllt sitt uppdrag att genomföra en utredning med öppenhet, transparens och delaktighet. Man gör det mot de flesta rasklubbars vilja, vilket skapar polarisering. Istället har man tagit fram ett hafsigt, luddigt och på gränsen till obegripligt förslag, genom en enmansutredare på mycket kort tid. Genom att trycka igenom detta förslag har man lyckats skapa något helt annat än enighet och samstämmighet inom SSRK-organisationen.

För Tollarklubben kan detta förslag på sikt innebära att klubben som sådan får svårare att styra över sin verksamhet, där medlemsavgifter och därmed även budget styrs av andra än klubbens medlemmar. Vi bedömer att merparten av Tollarklubbens dryga 1.300 medlemmar bara är medlemmar i Tollarklubben, och endast en mindre andel i både Tollarklubben och SSRK. Medlemsavgiften i är Tollarklubben, 275 kr/år medan den i SSRK uppgår till 425 kr/år. Avgifterna ska täcka de verksamheter som man bedriver, vilket det också ska göra även om det är ett medlemskap. Det finns idéer på att sänka kostnader, och det lättaste är att bara ha en klubbtidning, dvs Apportören, dvs vår egen klubbtidning skulle tas bort.

Man röstade också igenom att man vill göra Working Test, C-prov, till en officiell och stambokförd provform. Här har Tollarklubbens inställning varit att vi anser det är fel. Vi har önskat att man fortsätter ha WT som en lite mer lättsam och glädjefylld inkörsport till jaktprov, utan petimeter-lydnad. En provform man kan börja sin karriär i för att sedan våga ta klivet in i tollingjaktprovsrutan. Men, man ser WT som en inkomstbringande tävlingsverksamhet varför man vill satsa ännu mer på den. Frågan är bara om lika många vill starta om man gör det för mycket tävling. Man slängde in ett köttben, troligen riktat till Tollarklubben, och det handlar om att man fortfarande kan arrangera inofficiella WT, med lite mjukare bedömning.

Tollarspecialen

Arbetet med att förbereda årets Tollarspecial 5-8 augusti fortsätter. Anmälan till alla de grenar vi kommer kunna genomföra är öppen och det strömmar in en hel del anmälda hundar. När detta skrivs, 21/6 är det 54 hundar anmälda till utställning, prova på och WT, samt 34 hundar till Tollingjaktprov. Intresset för att delta är stort.

Arbetet fortsätter också med att skapa en trygg och säker Tollarspecial. Vi följer noggrant utvecklingen avseende restriktioner och rekommendationer. Vi litar på att de experter på pandemier, epidemier, sjukdomar och hur man ska hantera dessa som finns hos Sveriges olika myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, kan ge oss rätt förutsättningar och rekommendationer för att öppna upp samhället efter denna mycket hemska pandemi.

Alla olika evenemang kommer att anpassas för att kunna genomföra dessa så att vi kan följa alla i augusti eventuellt rådande restriktioner och rekommendationer. Vi vet i dagsläget inte exakt vilka restriktioner som kommer att finnas och därmed vilka anpassningar vi kommer att behöva göra för respektive aktivitet, men vi har lösningar för en mängd olika scenarios. Vår ambition är att allt kommer kunna genomföras på ett bra sätt för allas säkerhet.

Naturligtvis finns fortfarande en risk att pandemin kommer att fortsätta att gäcka oss och att restriktioner bibehålls på ett sätt som gör Tollarspecialen omöjlig att genomföra. Det scenariot finns fortfarande. Vi kommer inte genomföra en Tollarspecial om restriktionerna ligger kvar, eller utökas. Alltså finns det fortfarande en risk att Tollarspecialen inte kan genomföras. Specialen ska inte genomföras om det inte är tryggt och säkert att genomföra den.


THE TOLLARSPECIAL AUGUST 5th – 8th 2021

The Swedish Toller Club, Tollarklubben, still welcomes all members to join us at the Tollarspecial in Karlsborg/Forsvik August 5th- 8th 2021 in Karlsborg/Forsvik.

The registration IS OPEN, and it will be open during the month of June. There are today. June 21st, 54 dogs registered for the Club show, try out tolling test and working test. There are also 34 dogs registered for the hunting trials.

Our organization committee is still working hard to find different ways to take action to solve different scenarios regarding the pandemic situation. We have plans for how to perform all events in order to keep all participants safe.

At this moment, there are still many questions on how the pandemic situation will affect the Tollarspecial, and we follow this closely.

Of course, there is still a risk that the pandemic situation continues, and there will be restrictions that makes it impossible to perform the Tollarspecial. Tollarklubben monitor the situation daily, and evaluates all information.

It would be fantastic when we all can have a restart, post-Covid, and enjoy the regained freedom together in Karlsborg/Forsvik in the beginning of August, together with our dogs, old friends and new friends, after living in quarantine since March 2020!

TOLLARSPECIALEN 5-8 AUGUSTI 2021

Eftersom det behövs tid för att förbereda en Tollarspecial, där hemsida, information och anmälningshantering måste förberedas, har styrelsen beslutat att fortsätta att planera för att kunna genomföra 2021 års Tollarspecial, 5-8 augusti i Karlsborg/Forsvik.

Vi kommer att öppna upp för anmälning till alla grenar – Tollingjaktprov, Working Test, Utställning, Agility, Rallylydnad och Prova-på – i början av juni. Vi kommer att hålla anmälningarna uppe under hela juni månad.

Det har pågått och pågår ett intensivt arbete av engagerade och ansvarstagande medlemmar för att skapa en trygg och säker Tollarspecial. Alla olika evenemang kan komma att anpassas på ett antal olika sätt för att kunna genomföra dessa så att vi kan följa alla i augusti eventuellt rådande restriktioner och rekommendationer. Vi vet i dagsläget inte exakt vilka anpassningar vi kommer att göra för respektive aktivitet, men vi har lösningar för en mängd olika scenarios, så allt kommer att kunna genomföras på ett bra sätt för allas säkerhet.

Naturligtvis finns fortfarande en risk att pandemin kommer att fortsätta att gäcka oss och att restriktioner bibehålls på ett sätt som gör Tollarspecialen omöjlig att genomföra. Tollarspecialen är nästan tre månader framåt i tiden, och det är i dagsläget omöjligt att förutse hur läget kommer att se ut 5-8 augusti. Vi har inte heller några indikationer från SKK om hur man ser på genomförande av rasspecialer, mästerskap och liknande efter 30 juni. Naturligtvis bevakar Tollarklubben utvecklingen konstant och återkommer givetvis om besked från Folkhälsomyndighet, regering och/eller SKK påverkar möjligheten att genomföra Tollarspecialen.

Alltså finns det fortfarande en risk att Tollarspecialen inte kan genomföras. Vi kan dock inte vänta längre med att starta upp ett antal processer, såsom att öppna hemsida, lägga ut information samt öppna alla olika anmälningsförfaranden, varför vi beslutat att fortsätta arbetet med målsättningen att genomföra Specialen.

Visst vore det helt fantastiskt att kunna träffas under säkra förhållanden i vackra Skaraborg, tillsammans med våra hundar, befintliga vänner och nya vänner i början av augusti efter att ha levt under karantänliknande förhållanden sedan i mars 2020?THE TOLLARSPECIAL AUGUST 5th – 8th 2021

The Swedish Toller Club, Tollarklubben, welcomes all members to join us at the Tollarspecial in Karlsborg/Forsvik August 5th- 8th 2021 in Karlsborg/Forsvik.

We will open the registration in the beginning of June, and it will be open during the month of June. We are planning to perform the Field trials, Working Test, Try-Out field trials, Agility, Rally Obedience and the Club Show.

Our organization committee has worked hard to find different ways to take action to solve different scenarios regarding the pandemic situation. We have plans for how to perform all events in order to keep all participants safe.

At this moment, there are still many questions on how the pandemic situation will affect the Tollarspecial, but it is almost three months away and many positive things will happen before August, the most of the population in Sweden and Europe should be vaccinated by then.

Of course, there is still a risk that the pandemic situation continues, and there will be restrictions that makes it impossible to perform the Tollarspecial. Tollarklubben monitor the situation daily, and evaluates all information. We also, of course, follow the Swedish Kennel Club, SKK, and the information coming from them. It would be fantastic when we all can have a restart, post-Covid, and enjoy the regained freedom together in Karlsborg/Forsvik in the beginning of August, together with our dogs, old friends and new friends, after living in quarantine since March 2020!

Nytt utseende på uppfödarsidan

Fliken Valpkullar är numera omarbetad och heter numera Uppfödare. Där under finns den nya utformade uppfödarlistan publicerad med ev valpkullar etc. (fd Valpförmedlingen).

Efter beslut på Klubbmötet är nu även revidering av RAS-Raspecifika Avelstrategier för Tollare inskickat för granskning, se hemsidan. En arbetsgrupp för revidering av Avelspolicy är även under arbete.

Vad händer i Tollarklubbens styrelse i april 2021

Nu har vi haft vårt klubbmöte, som genomfördes som ett ”riktigt” klubbmöte – fast digitalt med hjälp av Ove Johansson och Fredrik Bruno från SKKs föreningskommittéstyrelse. För oss som är förtroendevalda att sitta i klubbens styrelse är klubbmötet viktigt eftersom det ger oss riktlinjer om vad medlemmarna tycker. Nåväl, bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 godkändes, liksom budget och verksamhetsplan och budget för 2021. Vi avtackade Marina Johnsson och Sofie Ertzinger som lämnar styrelsen och välkomnar Monika Levisson och Anneli Nordvall till densamma. Klubbmötet beslutade om revidering av RAS som nu skickas vidare i till SSRK och sedan SKK för slutligt godkännande.

Någonting vi naturligtvis diskuterar väldigt i mycket klubbstyrelsen är om vi kommer kunna genomföra årets Tollarspecial. Vår ambition har under lång tid naturligtvis varit att genomföra årets Tollarspecial, men vi kan i skrivande stund (13 april) ännu inte fatta det beslutet. Vi måste fatta vårt beslut på nästa styrelsemöte som genomförs 10 maj, eftersom det behövs tid för att förbereda själva Specialen. Det måste finnas en anmälningsperiod och det måste finnas en period att sammanställa alla anmälningar i en digital katalog. Det måste finnas tid att förbereda de olika grenarna utifrån de eventuella restriktioner och rekommendationer som föreligger. Med lite baklängesräknande är runt 10 maj – point of no return. Sedan är det givetvis så att allt beror på smitt- och vaccinationsläget, vilket om det förvärras kan innebära att vi i ett senare läge måste besluta om ett negativt besked. Men visst finns det ett enormt stort sug efter att få träffas tillsammans med våra hundar.

Vad häftigt det vore med en återstart efter pandemin som börjar med Tollarspecialen 2021.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande

Vad händer i Tollarklubben styrelse i mars 2021

Vintern är en lågsäsong när det gäller många hundaktiviteter och klubbaktiviteter. Det är dock inte lågsäsong för oss som sitter i styrelsen. Efter årsskiftet ska ett bokslut inklusive verksamhetsberättelse för föregående år göras, budget för detta år liksom en verksamhetsplan upprättas. Verksamhetsberättelsen innehåller mängder med statistik som ska tas fram. Dessutom ska årsmötet förberedas, vilket innebär att ha koll på att valberedningen och revisorerna inkommer med sitt material till årsmötet. Motioner till klubben, liksom till SSRKs fullmäktige ska hanteras. Vem som ska få Gudapporten ska utses och vi ska se till att få in anmälningar för jaktpins. Till det kommer hantering av olika frågor och ärenden från SSRK och SKK. I år har vi dessutom att hantera ett reviderat RAS-dokument på årsmötet som ska förberedas. Allt detta kryddas av ovissheten om när och hur ett årsmöte under den samhällskris vi upplever ska genomföras.

Till slut har vi landat i att det kommer blir ett klubbmöte 30 mars, se kallelse på hemsidan. Det blir ett digitalt möte, men all röstning sker under mötet. Man kommer, såvitt vi förstår det, kunna ställa frågor under mötet som vi i styrelsen, revisorer och valberedning kan svara på under mötet.

För oss som sitter i styrelsen är årsmötet jätteviktigt. Det är på det mötet vi verkligen kan dels debattera och diskutera viktiga frågor, och de som deltar kan också verka för hur klubben ska utvecklas framåt genom att ge styrelsen uppdrag eller inriktning. Därför är vi glada för att det blir ett ”riktigt” klubbmöte” där frågor kan ställas. Det ger oss energi och möjlighet att prata om viktiga frågor. Vi är glada över att vi kan genomföra denna typ av klubbmöte, och vi ser gärna att MÅNGA medlemmar anmäler sig till det.

Söndag 13 mars hade vi ett webbinar med ganska många som deltog, Ken Lundahl från SKK kommitté för hundars mentalitet, berättade ingående om BPH.

Vi har också haft representation i SSRKs Tollingjaktkommitté och diskuterat fram revideringar i anvisningarna till Tollingjkatprov.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande

1 2 3 4 23