Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare

Gäller fr o m 2016-03-12

Tollarmästare och Juniortollarmästare ska utses genom tollingjaktprov (tjp) enligt SSRKs officiella regler.

Vid ändringar av de officiella tollingjaktprovsreglerna kommer även reglerna för Tollarmästare och Juniortollarmästare att ändras.

 

Regler för deltagande:

  • Endast en start per hund, antingen Tollingjaktprov eller Workingtest
  • För deltagande krävs medlemskap i arrangerande klubb d v s Svenska Tollarklubben
  • Provet är begränsat, blir det fler anmälningar än platser kommer lottning att ske enligt SSRK:s regler.

Nybörjarklass (Nkl)
För hundar som första provdagen uppnått 9 mån. ålder. Hund som erhållit ett 1:a pris får kvarstå i klassen under innevarande kalenderår. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.

Öppenklass (Ökl)
För hundar som erhållit 1:a pris i Nkl vid ett officiellt tollingjaktprov eller som tidigare startat i Ökl och som ej erhållit två 1:a pris i klassen. Även 1:a pris erhållit i Nkl vid officiellt Tollerjagtprøve (Danmark) berättigar till start i Ökl. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.

Elitklass (Ekl)
För hundar som erhållit två 1:a pris i Ökl på tollingjaktprov. Ett av dessa 1:a priser kan ha erhållits vid officiellt Tollerjagtprøve (Danmark).

Korning av mästare

För att få delta i Tollarmästaren/Juniortollarmästaren måste hunden vara anmäld till BÅDE tollingjaktprovet och utställningen (ej i klassen för diskvalificerande fel). Skulle en hund erhålla rapporteringskod A under söndagens utställning, äger den ej rätt att delta i mästarfinalen.

Respektive mästare koras genom att jaktprovsdomarna rangordnar och placerar de hundar som gått till pris i respektive klass. Sedan multipliceras hundens jaktprovsplacering med två och summan adderas till placeringen på den separata utställningsklassen. Vinnare blir den hund som har lägst totalsumma. Om fler hundar uppnår samma summa går priset till den hund som har den bästa placeringen på jaktprovet.

De hundar som deltar på jaktprovet men som inte är anmälda till utställningen (och alltså inte tävlar om mästartitlarna) placeras på jaktprovet men plockas bort från listan över hundar som tävlar om titeln.

De hundar som på tollingjaktprovet erhållit 1:a-pris deltar i söndagens exteriörbedömning för Tollarmästar- respektive Juniortollarmästartitlarna.

Om antalet hundar med 1:a-pris på tollingjaktprovet understiger fem hundar, kallas även de hundar som erhållit 2:a-pris att delta. Om antalet hundar med 1:a och 2:a -pris understiger fem hundar, kallas även de hundar som erhållit 3:e-pris att delta.

Juniortollarmästartiteln avgörs i nybörjarklass, och det är endast hundar som är födda de två föregående åren, startande i utställning och Nkl TJP som är berättigade att delta i kampen om utmärkelsen ”Årets Juniortollarmästare”.

Tollarmästartiteln avgörs i elitklass. Alla hundar som går till pris i elitklass rangordnas och går vidare till söndagens utställningsklass.

Vid exteriörbedömningen ska hundarna ställas upp i katalognummerordning.


Rules for participants:

  • Only one start per dog, either the official Tollinghunting test OR Workingtest
  • To participate in the official Tollinghunting test you have to be a member of the organizing club, in this case the Swedish Tollarclub
  • The official Tollinghunting test is limited. If there are more dogs entered than we have starting places for there will lots drawn according to SSRK:s rules.

Noviceclass (NKL)
For dogs that have reached the age of 9 months on the day of the test. Dogs that have received a 1st prize can remain in class during the current calendar year. Once starting in a higher class, a dog is not allowed to go back to Nkl.

Openclass (ÖKL)
For dogs that have received 1st prize in Nkl at an official Tollinghunting test or who previously started in Ökl and who have not yet received two 1st prizes in the class. Also 1st prizes received in NKL at official Tollerjagtprøve (Denmark) is eligible to start in Ökl. Once starting in a higher class, a dog is not allowed to go back to the lower class. The same rules apply to foreign dogs.

Eliteclass (EKL)
For dogs who have received two 1st prizes in Ökl on Tollinghunting test. One of the first prizes can be obtained at the official Tollerjagtprøve (Denmark).

Tollermaster and Juniortollermaster title

To be qualified to participate in Tollermaster / Juniortollermaster the dog must be registered for BOTH Tollinghuntingtest and show (not in the class for disqualifying faults). If a dog receives ”rapporteringskod A” during Sunday’s show, it will not be allowed to participate in the masters final.

Each master is elected by Tollinghunting test judges who are ranking and placing the dogs receiving prices in each class. Then multiply the dog’s Tollinghunting test placement by two and add to the result of the exhibition class. The winner is the dog with the lowest total. If more dogs achieve the same sum the award goes to the dog that has the best placement in the hunting test.

The dogs participating in Tollinghunting test but not in the show (not competing for master titles) are ranked in the hunting test, but removed from the list of dogs that are competing for the title.

Only the dogs that have received 1st price in tollinghunting will be participating in the exhibition class. If the numbers of dogs with 1st price are less than five, also the dogs with 2nd price will participate in the exhibition class. If the numbers of dogs with 1st and 2nd price are less than five, also the dogs with 3rd price will participate in the exhibition class.

Juniortollermaster is determined in Nkl. It is only dogs born in the previous two years, starting in the exhibition and Nkl TJP that is eligible to participate in the battle for the award ”Årets Juniortollarmästare”.

The Tollermaster title is determined in Ekl. All dogs that receive a prize in Ekl are ranked and go to Sunday’s show. 

At the exhibition class the dogs will be presented according to their number in the catalogue.