Klubbens mål

Klubben skall

 • väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
 • bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna
 • informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
 • bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet

För att förverkliga sitt mål ska rasklubben

 • informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation och arbetsformer
 • informera om rasen och dess användningsområden
 • lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer
 • aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet och verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
 • anordna utbildning för medlemmarna i frågor som rör klubbens ras och rörande avelsarbetet inom rasen
 • anordna verksamheter i enlighet med SSRK:s direktiv
 • avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när annan anledning föreligger
 • stödja och medverka i SSRK:s och SKK:s forskningsarbete
 • delta i samråd inom och utom SKK-organisationen