Motioner och propositioner

En motion är en demokratisk rättighet och ett mycket bra sätt att föra fram sin åsikt på. Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något. Om man vill att Tollarklubben ska arbeta för en speciell fråga, t ex en viss typ av aktivitet eller en form av utbildning, kan man påverka detta genom att skriva en motion till Tollarklubbens klubbmöte. Klubbmötet är Klubbens högsta beslutande organ, och en motion som skickas in till klubbmötet avgörs på Klubbmötet.

En medlem eller en grupp medlemmar kan motionera, och yrkandet ställs då till klubbmötet. Klubbens styrelse kan i sin tur ställa en proposition om styrelsen vill förändra något som alla medlemmar ska kunna tycka till om, vanligtvis stadgeändringar av något skäl.

Utformning av motion

Det finns vissa regler för hur dessa yrkande skall utformas. Det är dock inte svårt att skriva en motion. Du kan börja med att skriva ned vad du tycker ska förändras på ett papper. När du tycker att du har fått med allt som du vill ha sagt kan du börja skriva motionen.

Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas.

1. Rubrik
Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

2. Vad vill du att föreningen ska göra?
Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

3. Syfte (motivering)
Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.

4. Förslag till beslut
Det är viktigt att en motion innehåller ett tydligt förslag till beslut. Det bästa sättet att göra det är att sammanfatta förslaget i en eller flera ”att-satser”. Det gör det lättare att ta ställning för eller emot motionen för de som senare skall besluta på klubbmötet.
Att-satserna skriver man med texten: ”Jag/vi föreslår att klubbmötet beslutar att….”

5. Avslutning
Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då den skrevs samt underteckna med namn. Glöm inte adress, e-post och telefonnummer ifall klubbstyrelsen skulle vilja ha kontakt med dig för att reda upp eventuella oklarheter.

 

När du är klar med din motion ska du lämna in den/skicka den till klubbstyrelsen. Enklast är att maila den till sekreteraren eller ordföranden. Tänk också på att en motion, enligt stadgarna, ska vara klubbstyrelsen tillhanda senast 30 november året innan klubbmötet. En motion som lämnas in 1 december får inte enligt stadgarna tas upp på nästkommande klubbmöte.

Innan en motion tas upp på klubbmötet ska klubbstyrelsen avge ett yttrande (dvs vad styrelsen tycker om din motion). Styrelsens yttrande ska vara skriftligt och alltid bifogas motionen. Styrelsen ska alltid föreslå bifall (godkännande) eller avslag på din motion. Detta innebär att styrelsen föreslår årsstämman att tycka på ett speciellt sätt om motionen. Men, det är alltid klubbmötet som avgör om förslaget i motionen ska få bifall eller inte.

Alla motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på klubbmötet, även de som styrelsen föreslår att de avslås. Din motion kommer att bifogas de handlingar som skickas ut inför klubbmötet och meningen är att alla medlemmar i klubben ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om den innan klubbmötet.

När din motion tas upp under klubbmötet kan det hända att du får lämna en muntlig motivering till varför du vill att föreningen ska ställa sig bakom den. Därför är det bra att ha en kopia av din motion så att du vet vad du har skrivit och kan utgå från den när du förbereder din motivering.

Tänk på att utforma motionen korrekt, det uppstår tyvärr många situationer där motioner måste underkännas motioner för att de varit alltför luddigt skrivna eller saknat den nödvändiga att-satsen.