Handlingar till klubbmötet

Nu finns handlingar till klubbmötet, som hålls den 9 mars, upplagda på hemsidan. Ni hittar dem här.

Vi väntar fortfarande på valberedningens förslag men uppdaterar med det så snart det har inkommit.

Klubbmötet börjar 10.00! Mingelfika från 9.30. Välkomna!

Gratis webbinar om berikning.

SKK erbjuder alla medlemmar ett gratis webbinar om berikning. Läs mer nedan.

Berikning av hunden i vardagen.

Vill du få en aha-upplevelse om varför hunden gör som den gör och vad du själv kan göra i vardagen för att få den att må bra, motverka stress och hjälpa den att få utlopp för sitt medfödda beteendebehov? Då ska du delta på vårt webbinarium med kynologen David Sellin.

David kommer gå igenom teorin bakom hundens naturliga beteenden och berikning samt kopplingen mellan oönskade beteenden och berikning. Det blir en spännande kväll med fullt fokus på hunden som individ!

Som vanligt följs föreläsningen av en frågestund där du som deltar kan ställa dina frågor och få svar direkt.

✅ Var? Zoom webinar

✅ När? 22 februari 19.00

Läs mer på www.skk.se/webbinarium

Vi ses väl i Jönköping?!

Välkommen till Klubbmötet den 9 mars som i år äger rum på Hotell Savoy i Jönköping.
Klubbmötet startar kl 10.00 och håller på till ca 13.00. Dagordning enligt stadgar se bifogad kallelse.
Vi kommer också dela ut Tollarklubbens jaktnålar till de som ansökt om dessa, årets Guldapport samt uppmärksamma 2023 års Tollingchampions!
Efter Klubbmötet bjuder vi på en friskvårds-föreläsning, på temat ”Hållbar hund” med Anna Sjöberg från Ljungby Hundhälsa.

På söndagen är det dags för Uppfödarträff! Den pågår 9.00-13.00. På programmet bland annat CLAM, Tollingjaktprov som avelsverktyg, släktskapsindex m.m. Se bifogad agenda för uppfödarträffen.

Båda dagarna erbjuder Tollarklubben lunch till ett subventionerat pris, 150 kr. Meddela om ni önskar lunch, vilka dagar samt eventuella matpreferenser senast torsdag 22/2 till sekreterare@tollarklubben.se

Rapport från styrelsemöte 27-28 januari

Vad händer i Tollarklubbens styrelse januari 2024

Under helgen 27-28 januari hade vi ett fysiskt styrelsemöte i Jönköping. Vi diskuterade naturligtvis årsbokslutet och tog fram ett första förslag till budget och verksamhetsplan för 2024 som ska läggas fram på klubbmötet för beslut.

Vi planerade inför årets klubbmöte som genomförs i Jönköping 9 mars. På eftermiddagen efter klubbmötet kommer vi att erbjuda en föreläsning, vi återkommer om innehållet när allt är klart med tilltänkt föreläsare. Vi planerar också inför en uppfödarträff dagen efter 10 mars.

På klubbmötet ska de tre motioner som inkommit beslutas om av medlemmarna. En av motionerna handlar om att ta bort kravet på remiss från SKK vid provtagning avseende DEN, eftersom man kan göra detta själv och det inte bokförs annat än på Tollarklubbens hemsida. Vi beslutade att redan nu ta bort detta krav, och det är ändrat på hemsidan.

Vi diskuterade också ett antal inkomna nomineringar till Guldapporten, vilket landat i ett beslut som tillkännages på Klubbmötet.

Vi kommer att ta in en ny leverantör av klubbkläder, vilket förhoppningsvis lanseras vid klubbmötet. En web-sida där man själv kan beställa de produkter man vill ha med klubbens logotyp.

Mentalindex för Tollare planeras att sjösättas i sommar, och under våren återkommer vi hur detta ska göras och sannolikt också något webinar kring det. Vill man veta lite mer om Mentalindex kan man ta del av hur Specialklubben Rhodesian Ridgeback har nyttjat MI, som första hundras i Sverige. Tollaren blir nummer två.

Vi gick igenom statistik om vad som gör att en hund får Not Sufficient på Tollingjaktprov i de olika klasserna. Statistiken är inte helt klar ännu, men tanken är att vi kommer beskriva detta och vilka slutsatser vi kan se i tidningen Tollaren framgent.

Det pågår mycket planering inför 2024 års Tollarspecial. Under Tollarspecialen kommer vi dessutom återinföra att ha ett sekretariat och vi arbetar för att ha en gemensam samling/prisutdelning under lördagen. Exakt hur det senare kommer utformas är inte klart. Vi kommer även i år ta fram profilprodukt för försäljning under Specialen.

2023 års ekonomiska resultat blev något sämre än vi budgeterat. Detta beror helt på att vi fick betydligt färre anmälda hundar till Tollarspecialen, det var faktiskt den lägsta anmälningssiffran sedan 2009. Det är främst Utställningen som tappar anmälningar men även WT. Jaktproven och Rally minskar inte.

Vi beslutade om en Policy för Sociala medier kopplade till Tollarklubben. Den kommer läggas upp inom kort på hemsidan.

Vi kommer att genomföra en rensning av uppfödarlistan, eftersom det finns kennlar som inte längre finns kvar. Det är inte helt enkelt att följa vilka som är aktiva, inaktiva eller som lagt ned. En vädjan till alla uppfödare att tänka på att informera uppfödaransvarig om det så att potentiella valpköpare kan få kontakt.

Under 2024 kommer vi uppmärksamma att det är 40 år sedan den första Tollaren kom till Sverige.

Vi hade digitalt möte med klubbens rasinformatörer, Ingrid Larsson och Catarina Söderlind som gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa och stötta främst intresserade och potentiella valpköpare.

Vi hade digitalt möte med klubbens web-master, Elin Kossman, som också gör ett fantastiskt arbete med klubbens hemsida. Dessutom ett digitalt möte med valberedningens ordförande Lars Annergård som berättade om hur deras arbete fortskrider.

Till sist diskuterade vi en remiss från SKK, genom SSRK, med utkast till avtal om hur rasansvar delegeras från SKK till specialklubb och vidare till en rasklubb. Vårt svar är att utkastet är luddigt och otydligt vilket gör det svårt att tolka, det innehåller motsägelser och olika hantering för utställning och funktionsprov (jaktprov) samt en del andra saker som vi påtalar.

Gratis webbinarium om genetisk variation

Går det att göra avelsframsteg utan att förlora genetisk variation?”.

Vill du som föder upp hundar få en bättre  förståelse för vad som menas med genetisk variation och varför det är viktigt för det långsiktiga avelsarbetet och framtida hundars hälsa? Då ska du delta på SKKs webbinarium där Maija-Leena Eloranta från SKKs avelskommitté föreläser på en grundläggande nivå om genetik. Du som planerar att använda din hund i avel kommer att få tips om hur du balanserar avelsmålen med risken att tappa genetisk variation i din ras. 

Som vanligt följs föreläsningen av en frågestund där du som deltar kan ställa dina frågor och få svar direkt.

Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla medlemmar. Det vänder sig i första hand till uppfödare men alla som är intresserade är välkomna.

✅ Var? Zoom webinar

✅ När? 6 februari 19.00

Läs mer på www.skk.se/webbinarium

Valberedningen har ordet

Klubbmötet 2024 kommer att gå av stapeln i Jönköping den 9 mars. Valberedningen, som tillsattes av medlemmarna på klubbmötet 2023 och består av Maria Gladh, Anna Gustavsson och Lars Annergård, har intensifierat sitt arbete med att föreslå personer till en styrelse som består av totalt 10 ledamöter varav tre är suppleanter. Den enda som väljs dedikerad en specifik roll är ordförande. Vilken roll övriga i styrelsen ska ha, bestäms vid det konstituerande mötet som följer direkt på klubbmötet.

På klubbmötet 2024 ska det förutom ordförande, som alltid väljs på ett år, väljas tre ordinarie ledamöter på två år, tre suppleanter som väljs på ett år samt två revisorer och två revisorssuppleanter som väljs för ett år. Klubbmötet ska även välja valberedning.

Har du förslag på personer som du tror kan passa att arbeta ideellt för Tollarklubben, skicka ett mejl till valberedning@tollarklubben.se med namn på den du föreslår, kontaktuppgifter och motivering. Det är bra om du har talat med personen i fråga, så att denne är införstådd med nomineringen. För att nominera måste du vara medlem i Tollarklubben.

Vi behöver ditt förslag senast den 1/2 2024

Lars Annergård
Sammankallande valberedningen

Information: K9 Data har flyttat till ”The Breed Archive”

I dagarna flyttade K9Data till The Breed Archive. Den information om individen som fanns inlagd på K9data är överförd till The Breed Archive. Ni behöver skapa ett konto, vilket är gratis, för att kunna logga in. Det finns även två ytterligare betalalternativ om man vill ha tillgång till fler funktioner i The Breed Archive.

Så passa på att gå in och titta över era hundar om det behöver göras några justeringar. Tyvärr följde inte bilder med från K9data, utan dessa behöver ni ladda upp igen i The Breed Archive under respektive hund!
Kom ihåg att uppdatera information även på de hundar som avlidit och orsaken. The Breed Archive blir till vad ni gör det till, precis som K9Data!
För uppfödare som letar hanhund är denna källa oumbärlig, så se till att just eran hund finns med! The Breed Archive är till för alla rasfantaster, ju mer information som finns, desto bättre översikt för rasen!!

https://nsdtr.breedarchive.com/home/index

1 2 3 27