Släktskapsindex – SI

Vi alla har ett kollektivt ansvar för rasens population och framtid! De kombinationer vi gör idag är det framtida uppfödare ärver av oss att jobba med i framtidens avel. För att kunna bidra med så långsam inavelsökning i rasen som möjligt är det viktigt att även har genetisk variation med oss i vårt tänk runt en kombination. Det är viktigt att vi tänker på helheten, när vi planerar för en kull valpar, för vi vill ju gärna ha tollare att avla på även i framtiden!

I en liten och sluten population, vilket en hundras är med stängd stambok, kommer släktskap mellan olika individer med tiden öka även om man försöker undvika nära inavelsparningar. Detta innebär att släktskapet mellan individerna i rasen så småningom ökar. Väljer man dessutom att använda få hundar i avel ökar släktskapet snabbare. De hundar (familjegrupper, subpopulationer inom rasen) som inte används i avel, deras genuppsättning kommer att gå förlorad.

Släktskapsindex är ett hjälpmedel för att hitta hundar som är mer obesläktade än ”medelhunden”, det vill säga genomsnittet, i en ras.

Om släktskapsindex (SI)

SI som avelsverktyg, är en hjälp att få en överblick av populationens släktskap med varandra. Ett SI värde för en individ berättar hur mycket den individen (baserat på stamtavleinformation) är besläktad med medelhunden i populationen. Ett SI index på 100 är det medeltal som är antaget för medelvärdet för populationen (läs mer i Erling Stranbergs artikel om hur SI tas fram). Hundar som har ett värde på över hundra är lite mer besläktade (stamtavlemässigt) med de andra individerna i populationen. Medans hundar med ett SI index på under 100 är lite mindre besläktade med populationen. Släktskapsindexet baseras på stamtavleinformation (normalt 3–8 generationer).

Det finns dock några saker att tänka på. Då SKK inte lägger in mer än tre generationer på importerade hundar, leder detta till en viss begränsning av information att grunda SI på. Låga SI index i den svenska populationen, innebär i de flesta fall att individen kommer från importerade föräldradjur i de närmsta leden bakåt. Därför anges även ett tal tillsammans med Släktskapsindexet, exempelvis 3,0 – 7,9. Detta tal anger hur många generationer som SI är beräknat på. Så en hund som har 3,0, är således en importerad hund som bara har 3 generationer angivet i SKKs hunddata, och således kan SI indexet bara beräknas på dessa tre generationer. En hund som är svenskfödd i flera generationer får ett stabilare SI-index, och hamnar givetvis högre. Den kull och individer som har högt SI-index tal under 2023 ligger på 115,8 och är beräknat på 7,9 generationer.

SI för hanar beräknas på hundar födda 2014 – 2022.  Medan tikarnas beräknade SI är födda mellan 2016 – 2022. Att det är olika årtal SI beräknas för, hänger samman med att man beräknar SI på den avelsaktiva populationen.

Släktskapsindex beräknas varje år, så beroende på vilka kombinationer som gjorts, så kommer en hunds SI index att påverkas. Om uppfödare använt sig av liknande kombinationer, så kommer dessa individer att få ett högre SI index, medans tvärt om, om några individer i populationen inte används, kommer deras SI minska.

För er som är intresserade av att höra Erling Strandberg, SLU, som är den som ligger bakom att beräkna SI, så höll han en föreläsning för Collieklubben 2023 som även är intressant för oss att lyssna på. Han går igenom begreppet släktskapsindex, och även om föreläsningen såklart baserar sig utifrån Collie rasen, så är grundbegreppen och ”tänket” runt SI till nytta för alla andra som är intresserade av att lära sig mer om Släktskapsindex!
https://zoom.us/rec/play/Obh9XIZWEz1YL3yORamEZLJBCuig07D1Jb3Hjslf8KVfD_9wTNt0GiZoKafLABZykTxDWvtqMRoUO_nd.5evYxDYWtobplRxK?canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Frec%2Fshare%2FWiiNndlRJXsZyV84t1wT4kL9CbYLQ2Ggpuhalc8sCMFF9ZCeVqcFFngH3XpgFxLu.pkL3rzuTEZ9E3V3w

Släktskapsindex i rasen
Släktskapsindex för 2023 års registrerade kullar visar på ett genomsnitt som ligger på 102,5.
Det vill säga att i genomsnitt är de kombinationerna som är gjorda 2023 lite mer besläktade med hela populationen. Släktskapsindexet är räknat på 38 registrerade kullar, då sex kullar inte har något släktskapsindex. (Tre kullar har en fader som är äldre än 10 år och de andra tre kullarna har utländskregistrerade fädrar, och dessa har inget släktskapsindex i hund/avelsdata, då dessa inte ingår i den svenskregistrerade populationen vilket SI beräknas på.)

Endast 9 registrerade kullar har ett Släktskapsindex på under 100. Dessa kullar har en stamtavla som har mellan 4,9 – 6,8 generationer. Mot bakgrund av att SKKs avelsdata beräknar pCOI (pedigree COI) på 5 generationer, så ger släktskapsindexet på dessa kullar ändå stort värde, då de ligger i linje med hur många generationer som SKK beräknar pCOI på.


Kullfördelning SI 2023

29 kullar har ett SI på över 100 dvs 66 % (1)
9 kullar har ett SI på 99 eller under dvs 20%  (2)
3 kullar saknar SI pga fader äldre reg år än
    2014 dvs 7% (3)
3 kullar saknar SI pga utländsk fader dvs 7%  (4)