Att tänka på när man köper sin tollarvalp

Hur gör man som valpköpare för att bilda sig en uppfattning om uppfödaren?

  • En seriös uppfödare håller sig till de regler för hunduppfödning och överlåtelse av hund som Svenska Kennelklubben och Tollarklubben fastställt. Kennelklubbens regler finns att rekvirera hos SKK tel 08-795 30 00. Tollarklubbens rekomendationer kan rasinformatörernaavelsansvarig eller ordförande upplysa om.
  • En seriös uppfödare använder sig av bra avelsmaterial. Bra avelsdjur är sådana som kan förväntas producera avkomma av sådan kvalitet att den i sin tur är värd att användas i avel. En seriös uppfödare har god kännedom om rasen och är väl insatt i avelsdjurens anor och frekvensen av ärftliga defekter, jaktegenskaper m m i släkten.
  • En seriös uppfödare har ett mål med sin avel. Detta kan variera mellan olika uppfödare, men uppfödaren skall kunna redogöra för vilka egenskaper han/hon vill få fram hos valparna och på vilket sätt avelsdjuren och släkten förväntas bidra till detta.
  • En seriös uppfödare följer upp sitt avelsarbete för att se resultatet. Det innebär att uppfödaren oftast ställer krav på sina valpköpare då det gäller att undersöka valparna om de bland annat har några ärftliga defekter. Vanligtvis ställs krav på röntgen av höfter och armbågar samt ögonlysning. Likaså ställs krav på valpköparna att testa/bedöma hunden på mentalbeskrivning, jaktegenskaper och utställning.
  • En seriös uppfödare är intresserad av att valparna handhas på ett riktigt sätt och rekommenderar därför valpköparna att delta med sina hundar på kurser och andra sammankomster. Vissa uppfödare ordnar också egna kurser.

Det står givetvis var och en fritt att köpa valp av vem man vill, men att ha köpt en valp från en seriös och intresserad uppfödare underlättar mycket när man ställs inför olika problem under hundens uppväxt. Man kan då få sakkunnig hjälp eller i alla fall hänvisning till sådan, för att komma på rätt väg.

Hur gör man som valpköpare för att bilda sig en uppfattning om föräldradjuren?

Valpkullens föräldrar bör uppvisa rastypiska egenskaper, information kan du hitta på SKKs Hunddata och genom att träffa avelsdjuren eller släkt i verkligheten. Bra föräldrar garanterar inte lika bra avkomma, men chansen att få en bra valp är avsevärt mycket större om man har dokumenterat goda hundar i stamtavlan.

Föräldrarna skall även vara friska och utan defekter, be t ex att få se röntgenutlåtandet från SKK. För övrigt finns uppgifter om mentalbeskrivningar, jaktprovs-, röntgen- och ögonresultat för alla hundar registrerade hos SKK tel 08-795 30 00. Allt du behöver uppge är de aktuella föräldrarnas registreringsnummer och det ska du utan problem kunna få veta av din tilltänkta uppfödare.

Tollarklubbens rasinformatörer kan i viss mån tillhandahålla uppgifter.

Vid leveransen

Vid leverans av valpen skall följande handlingar vara med:

  • Enligt SKKs rekomendationer: Köpeavtal, Registreringsbevis (det är valpens identitetshandling) och veterinärintyg (max 7 dagar gammalt vid leverans).
  • Råd angående skötsel och utfordring av valpen

Saknas någon av ovanstående handlingar skall man som valpköpare dra sig ur affären.

Dessutom skall valpen vara ID-märkt med mikrochip och äldre än 8 veckor. Först vid 8 veckor anses valpen fysiskt och socialt mogen att lämna tik och kullsyskon.