Avelsstruktur Barnbarn

Avelsstruktur – Barnbarnslista
Att studera barnbarnslistan för rasen, ger en fingervisning över vilka hundar som finns mest representerade i populationen och där man således kan anta att dessa individers gener fått större uttryck i populationen än en individ som inte har så många barnbarn efter sig.

Ju fler barnbarn en hund har, desto större möjlighet att hitta den hunden i en stamtavla. Vid avel bör man fundera över att inte öka inavelsökningen för snabbt, så barnbarnslistan kan ses som ett hjälpmedel för att lättare få en överblick över hundar som inte har lika stort inflytande i rasen, och som på så vis kanske kan bidra med annat genetiskt material.
Exempelvis en hane/tik kan ha många valpar efter sig, men om dessa i sin tur inte används vidare i avel av olika anledningar, gör att denna individ, inte blir så inflytelserik i populationen.
Och likadant tvärs om. En individ kan ha få avkommor efter sig, men om dessa går flitigt i avel, innebär det att Farfar/Farmor/Morfar/Mormor individen, kommer att få många barnbarn. Det betyder att denna individ får större inflytande i populationen.
Så att enbart se till hur många avkommor en individ har efter sig, säger inte hela sanningen om inflytandet av just den individen i populationen. Tar man sig tiden att studera barnbarnslistan, så kan den se en intressant och viktig insikt i avelsarbetet för att får ett bättre mått på inflytelserika individer i populationen!

För att stilla nyfikenheten hur mycket det rör sig bland barnbarnslistas 20-i-topp individer, finner ni en liten jämförelse mellan åren 2017 och 2022 nedan. Som ni kan se så är listan för hanhundar konstant för individer som ligger högst bland erhållna barnbarn. Medan det på tik sidan har skett två förändringar i bottenskiktet av 10-i-topplistan, där två individer har seglat upp lite över de andra två individerna. Siffrorna i respektive kolumn under årtalen anger individens svenskregistrerade barnbarn.

Farfar/Farmor/Morfar/Mormors förekomst i en årskulls registrerade kullar mellan åren 2017 – 2022
Barnbarnslistan har de senaste åren varit relativt konstant, vilket gör att det kan vara intressant att göra en jämförelse med hur många gånger respektive Farfar/Farmor/Morfar/Mormors individ har förekommit i respektive registrerade årskull genom åren.

Siffran i respektive kolumn berättar hur många gånger individen förekommer i den registrerade årskullens kombinationer. Ett exempel: Vi tittar på individen Renarder’s Keystone Pioneer Aindow. Under 2022 står siffran 13. Den siffran berättar att han förekommer minst en gång i 13 olika kullar som registrerades under 2022. Eller om man hellre uttrycker det i %, så förekommer han minst en gång i en stamtavla hos 32% av de registrerade kullarna under 2022.
Detta innebär att när 2022 års generation går i avel, så har 32% av kullarna, möjlighet/risk att linjeavla på honom, om även den tilltänkta partnern har honom i sin stamtavla. Allt kan såklart bli linjeavel desto fler generationer man väljer att titta på såklart, men att iaf begränsa sig till 6-generationer ger en bra förståelse för att hålla nere inavelsökningen, i den mån det går.
Kolumnen Barn (avkommor) berättar hur många valpar den individen haft under sin livstid. Kolumnen Barnbarn är således individens svenskregistrerade barnbarn under sin livstid. För yngre FF/FM/MF/MM individer kan den här siffran komma att ändras med tiden.

*Under individens egna COI finns två siffror. Första siffran är hämtad från SKKs avelsdata, och visar på individens COI i 5 generationer. Siffra till höger om / (snedträcket) är hämtat från K9 data, då man kan få information om individens COI i 10 generationer. COI är angivet i %
** räknat över 8 generationer, då Fanny i 9e generation har founders i sin stamtavla. För att räkna COI måste alla hundar i ett led finnas med. Så 8e generation för Fanny är det första hela generationen av individer och därmed full stamtavla.
*** räknat över 9 generationer, se förklaring ovan för Fanny.
*4 räknat över 9 generationer, se förklaring ovan för Fanny.
*5 räknat över 9 generationer, se förklaring ovan för Fanny.

Hur många av de 20-i-topphundarna på barnbarnslistan återfinns i årskullarna genom tiderna?
Att titta på hur många av 20-i-toppindividerna som finns i en hunds stamtavla, ger en fingervisning om hur utmanande det kan vara att hitta en partner till sin hund, om man inte vill linjeavla. Nedan ser ni en tabell som visar hur många av de 20-i-topphundarna som förekommer i en kulls stamtavla under respektive år.
Översta vågräta radens siffror anger antalet 20-i-topphundarna som finns med i en individs stamtavla. I kolumnen för siffra 0 under 2022 står siffran 1. 1an säger att det är en kombination som registrerades under 2022 som inte har någon av 20-i-topphundarna i sin 6-leds stamtavla. Tittar man på siffran 10 i vågräta raden för FF/FM/MF/MM, så ser man på raden under att det står siffran 7. Detta innebär att det är 7 registrerade kullar under 2022 som har 10 av de totalt 20-i-toppindividerna i sin 6-leds stamtavla.
Lodräta raderna visar på hur det skiftar mellan åren mellan 2017 – 2022.

En 20-i-topphund kan förekomma fler gånger i en individs stamtavla, men här nedan så har 20-i-topphundarna bara tagits upp en gång/stamtavla, för att påvisa hur frekvent förekommande de 20-i-topphundarna är.

Vi kan även se att under 2022 finns det kombinationer som har mellan 0 – 13 av de totalt 20-i-topphundarna- på barnbarnslistan i sin stamtavla (räknat på 6 led).
Vi kan även se att det vanligaste är att det förekommer 8 eller 10 av 20-i-topphundarna i en stamtavla för 2022 års registrerade kullar.
39% av 2022 års registrerade kullar har alltså minst 10 av de 20-i-topphundarna, minst en gång, i sin sexledsstamtavla.

De vanligaste förekommande individer i 2022 års 41 registrerade kullar.
Utöver barnbarnslistan förekommer även andra individer i olika mycket inflytande. Individerna nedan är räknade utifrån att de förekommer en gång i stamtavlan. För en del kullar så kan samma individ förekomma flera gånger.
Det kan ju låta som en individs bidrag i rasen är litet, då man räknar över 6 generationer, men tanken är att man lättare ska få en överblick över de hundar som är vanligast förekommande i 2022 års kullar. Vill mest påvisa hur utmanande det kan vara att hitta en stamtavla utan en viss individ om man inte skulle vilja dubbla just den individen. Många av de nedanstående hundarna återkommer som bekant även på 20-i-topp-listan för barnbarnskurvan. Blå text = Hane, Röd text = Tik, Fet text = förekommer på 20-i-topp barnbarnslistan

Vi tar den översta hunden som exempel: Hyflyer’s Invincible Max. Han förekommer i 33 eller 80,49 % av 2022 års 41 registrerade kullar.

* Fader till Solvingas Chaplin af Jim Beam, ** Moder till Aindows Charlie & Aindows Cassandra, ***Moder till Solvingas Chaplin af Jim Beam, *4 Moder till HyFlyer’s Invincible Max, *5 Moder till Kanadickens Jim Beam & Kanadickens Best Regards, *6 Kullsyskon, *7 Mor till Lönnlövets Karamell, *8 Fader till Tollarbos Quiz A’Pollon, *9 Moder till Tollarbos Quiz A’Pollon, *10 Moder till Canagold’s Texas Jack, *11 Fader till Canagold’s Texas Jack, *12 Moder till Beinnbhreagh’s Great Pleasure, *13 Fader till bl.a. Beinnbhreagh’s Great Pleasure, *14 Fader till Canagold’s Cera, *15 Moder till Canagold’s Cera, *16 Fader till Flottatjärn’s Der Kalix & Lönnlövets Piggelin, *17 Fader till bl.a Duck Tail’s Wunja.

Avslutningsvis
Viktigt att poängtera att gårdagens kombinationer ligger till grund för de kombinationer vi kan planera för imorgon. Vi har ärvt den avelsbasen vi har idag från tidigare generationer. Barnbarnslistan är ett av många avelsinstrument vi har i verktygslådan när vi planerar vår avel. Då rasen inte har något släktskapsindex, vilket ex. den Svenska Lapphunden och Hamiltonstövaren har, så kan barnbarnslistan i alla fall ge en liten hjälp i att åtminstone se vilka individer som är vanligast förekommande i rasen. Alla enskilda avelsbeslut ligger hos den enskilda uppfödaren. Djupdykningen i barnbarnslistans värld är dock ett försök att tydliggöra hur utmanande det är att hitta en partner som passar både funktionsmässigt-, mentalt-, exteriör-, hälsa- samtidigt som man vill bibehålla så mycket genetisk mångfald som möjligt. För utan genetisk mångfald kan vi inte göra urval mot bättre hälsa, bättre funktion och mentalitet eller bättre exteriör.

Källa & Referens
SKKs avelsdata: https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx
K9data: https://www.k9data.com/default.asp