DNA-tester

Sammanfattande information hämtat från SKKs sida angående användande av DNA-tester.

DNA-tester

Forskningen inom hundens sjukdomar har kommit långt. Idag finns det ett flertal DNA-tester som kan användas som hjälpmedel i avelsarbetet för att minska förekomsten av vissa sjukdomar i olika hundraser.

Ett DNA-test innebär att man får reda på vilken variant av ett visst genetiskt anlag hunden bär på. Det gör att man tidigt kan se om hunden ifråga löper risk att bli sjuk i den för testet specifika sjukdomen, och detta redan innan symptom ens hunnit visa sig. Testet visar också om det finns risk att hunden kan nedärva sjukdomen till sina avkommor.

Vad är DNA?

En hund består av flera miljarder celler, som tillsammans bygger upp kroppens organ. Hundens genetiska information, arvsanlagen, finns lagrad i alla celler i form av DNA, deoxiribonukleinsyra, som kemiskt består av sockergrupper, fosfatgrupper och kvävebaser.

Hundens arvsanlag, genomet, innehåller information som bestämmer många av de egenskaper hunden har , till exempel pälsfärg, storlek, temperament, vilka sjukdomsanlag hunden bär på m.m. Det är kromosomerna i cellkärnan som bär arvsanlagen.

Hunden har 78 kromosomer som bildar 39 kromosompar – hälften av arvsmassan kommer från tiken och hälften från hanen. Det betyder att alla egenskaper styrs av minst två arvsanlag, ett från modern och ett från fadern.

Ibland uppstår kopieringsfel i den genetiska koden, så kallade mutationer. När dessa mutationer uppstår i könscellerna kan de spridas till efterkommande generationer. Mutationer är en förutsättning för evolution och kan vara fördelaktiga, men de kan också leda till ett protein inte fungerar som det ska och få en negativ inverkan på hundens hälsa och funktion. En sådan mutation kallas ofta för sjukdomsanlag.

Vad visar DNA-testet?

I dag kan man för vissa sjukdomar använda genetisk diagnostik för att tidigt, innan några symtom ens hunnit visa sig, se om en viss hund löper risk att bli sjuk. Genom ett DNA-test, i praktiken ett enkelt blodprov, kan man få information om vilka arvsanlag hunden bär på för den aktuella sjukdomen.

Hittills används DNA-tester huvudsakligen för sjukdomar som styrs av en enda gen och där nedärvningen är såkallad autosomal recessiv. Det betyder att sjukdomen orsakas av en enskild mutation som när den förekommer i dubbel uppsättning (från både tiken och hanen) medför att hunden blir sjuk.

DNA-testet ger svar på om hunden är fri från sjukdomsanlaget (normal), anlagsbärare eller genetiskt affekterad. Hund som är bärare av sjukdomsanlaget har bara mutationen i enkel uppsättning och kommer inte att själv utveckla den form av sjukdom som testet avser men kan nedärva mutationen till sina avkommor.

En genetiskt affekterad hund har mutationen i dubbel uppsättning och kommer med stor sannolikhet att utveckla den aktuella sjukdomen under sin livstid. Allt fler hundägare låter testa sina hundar, främst för att se om den egna hunden bär på en specifik ärftlig sjukdom.

Särskilt användbart är detta för sjukdomar som är svåra att diagnostisera, debuterar sent (efter avelsdebuten) eller innebär stort lidande för hunden ifråga. SKK registrerar resultat från ett flertal DNA-tester.

Generell policy

SKKs avelskommitté har gjort följande generella policyuttalande avseende tillämpningen av DNA-tester i avelsarbetet.

Informationsartikel om DNA-tester

Allmän information om DNA-tester

Förekomsten av ett genetiskt test behöver inte betyda att alla individer inom en ras bör testas. Det är först när en sjukdom är vanligt förekommande.

Vanliga frågor om DNA-tester

Klicka på länken för att komma vidare till: Allmänna frågor om DNA-tester
Klicka på länken för att få mer information om: Hur gör man DNA analyser SKK

Mer information hittar du här:

SKK´s sida om DNA-tester