Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens forskningskonto för immunbristrelaterade sjukdomar

Forskningsfonden upplöstes enligt fondens stadgar under år 2008. Forskningsfonden har bytt namn till forskningskontot och fungerar utåt mot medlemmarna som tidigare. Redovisningen av kontots tillgångar sker i klubbens vanliga årsredovisning. Pengarna är placerade på ett sparkonto i Nordea.

Forskningskontot syfte:

Forskningskontots syfte är till för att underlätta forskning kring brister i immunförvaret hos hundrasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Detta ska dels ske genom att ge bidrag till kostnader för obduktion av hund i samband med dödsfall/avlivning vid misstänkt immunbristsjukdom samt bidrag till person som utför forskningsarbete inom detta område och då helst specifikt hos rasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Bidrag:
Ansökan om ersättning för obduktionskostnader sker efter avlivning. Ansökan skall ske skriftligen och kopior av kvitto på obduktionskostnaden skall bifogas samt en beskrivning av sjukdomsförloppet, helst en kopia på veterinärens journal. Bidrag utbetalas först efter kopia på obduktionsprotokoll samt övrig relevant information om hunden inkommit/delgivits rasklubbens ansvarige i avelsfrågor.
Bidrag för obduktion lämnas med maximalt 60% av kostnader.

Rasklubbens ansvarige i avelsfrågor ska ha rätt att vidta nödvändiga åtgärder som obduktionsprotokollet och övriga uppgifter kan föranleda. Åtgärder kan endast ske efter samråd med en enig styrelse.

Ansökan om bidrag till forskning skall ske skriftligen och skickas till rasklubbens ansvarige i avelsfrågor. Ansökan ska innehålla en redovisning av hur medlen är tänkta att användas samt en tidplan.

Beviljas bidrag förbinder sig bidragstagaren att avlämna en skriftlig redogörelse av uppnådda resultat till styrelsen inom ramen för den tidplan som bifogats ansökan.

Du kan stödja forskningen. Alla bidrag är välkomna, stora som små!

Nordea 3259 23 10665