RAS

RAS – Rasspecifika avelsstrategier

Svenska Kennelklubben har beslutat att det för varje hundras ska finnas en handlingsplan för aveln inom rasen. Handlingsplanen kallas RAS och är förkortningen av Rasspecifika avelsstrategier. Den skall väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar. I de rasspecifika avelsstrategierna skall tre delar finnas med:

  1. Rasens historiska bakgrund och utveckling
  2. Nulägesbeskrivning
  3. Slutsatser, målinriktning och prioriteringar för framtiden

De områden som tas upp är hälsa, funktion, mentalitet och exteriör. Det är viktigt att strategin har mätbara mål och en fastställd tidsplan. För mer information om RAS, se SKK:s hemsida.

RAS-dokumentet 2014-01-02

  • Bilaga 1 – Tollarklubbens Avelspolicy
  • Bilaga 2 – Raskompendium 2005
  • Bilaga 3 – Anvisningar för läsning av MH-diagram
  • Bilaga 4 – MH som hjälpmedel i hundaveln
  • Bilaga 5 – Sammanställning av de olika delmomenten i MH
  • Bilaga 6 – Protokoll Mentalbeskrivning -Översättning av beskrivningsvärden till klartext
  • Bilaga 7-8 – Funktionsbeskrivning, Hälsoenkäter

Förslag till RAS version 2020 ännu ej beslutad av SKK


Här presenteras Tollarklubbens årliga uppföljning av RAS


The Swedish Kennel Club has decided that for every breed there should be an action plan for the breeding. The action plan is called RAS and is the abbreviation of specific breeding strategies. It shall stimulate interest in and promote the breeding of mentally and physically healthy and exteriorly god hunting dogs. RAS contains of three elements:

The breed’s history and development, current status and conclusions, targeting and priorities for the future. The areas covered are health, function , mentality and exterior. It is important that the strategy has measurable objectives and a specific timetable . For more information about RAS, please visit the SKK website.