RAS

RAS – Rasspecifika avelsstrategier

Svenska Kennelklubben har beslutat att det för varje hundras ska finnas en handlingsplan för aveln inom rasen. Handlingsplanen kallas RAS och är förkortningen av Rasspecifika avelsstrategier. Den skall väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar. I de rasspecifika avelsstrategierna skall tre delar finnas med:

  1. Rasens historiska bakgrund och utveckling
  2. Nulägesbeskrivning
  3. Slutsatser, målinriktning och prioriteringar för framtiden

De områden som tas upp är hälsa, funktion, mentalitet och exteriör. Det är viktigt att strategin har mätbara mål och en fastställd tidsplan. För mer information om RAS, se SKK:s hemsida.

 

RAS-dokumentet  Fastställt 22-02-01

Bilagor

Bilaga 1a; ABP 2011-2016_Nova Scotia Duck Tolling Retriever_LIFE_SE

Bilaga 1b; ABP 2011-2016_Nova Scotia Duck Tolling Retriever_VC_SE

Bilaga 2a; Hälsoenkäter 2003, 2005

Bilaga 2b; Hälsoenkäten 2016

Bilaga 3; SKK policyuttalanden

Bilaga 4; Exteriör Raskompendium 2015

Bilaga 5; Varfor 0 pris

Bilaga 6; 500-analys-nova-scotia-duck-tolling-retriever-20181213

Bilaga 7; Frågeställningar Rasproblematik SKK

Bilaga 8; Workshop RAS 2018

Bilaga 9; Dok arbetet RAS och utlåtande förgående RAS

 


Här presenteras Tollarklubbens uppföljningar av RASThe Swedish Kennel Club has decided that for every breed there should be an action plan for the breeding. The action plan is called RAS and is the abbreviation of specific breeding strategies. It shall stimulate interest in and promote the breeding of mentally and physically healthy and exteriorly god hunting dogs. RAS contains of three elements:

The breed’s history and development, current status and conclusions, targeting and priorities for the future. The areas covered are health, function , mentality and exterior. It is important that the strategy has measurable objectives and a specific timetable . For more information about RAS, please visit the SKK website.