Apporteringstestets utförande

1. Ändamål
Apporteringstestets ändamål är att testa deltagande hundars elementära förutsättningar för apportering och lämplighet vid eftersök av skadat eller dött småvilt.

2. Testets omfattning
Testet omfattar sökmoment samt vattenmoment. Vattenmomentet utgår dock då tillgång till isfritt vatten saknas.

3. Föremål för test
Hundarna skall testas i följande avseenden: Sök, apporteringslust, apportgrepp, skottreaktion, samarbetsvilja samt i förekommande fall vattenarbete.

4. Viltslag
Lämpliga viltslag vid provets genomförande är kråkfågel, måsfågel, stadsduva samt vildkanin. Även andra arter av småvilt kan användas.

5. Testets genomförande
a) Sökmoment
Testet bör försiggå i relativt öppen terräng med god överskådlighet. Sökytan skall vara ca 50×50 meter. Viltutläggning skall ske dels genom att en funktionär och en skytt med skott och kast markerar nedskjutning av vilt, dels genom att vilt utlägges i terrängen. Tre (3) skott skall avlossas och fyra (4) vilt skall användas.

Vid utplacering av viltet skall hunden, kopplad, beredas tillfälle att se kast av två (2) vilt, som kastas i samband med skott. Två (2) vilt utlägges diskret så att hunden ej kan observera var de placeras. I samband med detta avlossas det tredje (3:e) skottet. Vid skott bör skytten befinna sig minst 15 m från hund och förare.

Apportering påbörjas först när samtliga vilt (4 st) är utlagda. Under sökmomentet får föraren röra sig inom sökområdet längs en tänkt mittlinje – kan markeras med snitslar – och genom uppmuntran hjälpa och påverka sin hund.

Föremål för bedömning skall vara:

 • Hundens förmåga att avsöka anvisat terrängavsnitt och lokalisera befintligt vilt.

Krav för godkännande skall vara:

 • Att hunden nöjaktigt avsöker området och därvid finner minst tre (3) av vilten.

b) Vattenmoment
Hunden skall från stranden av en damm, sjö, å eller liknande åse skott och kast av en mås- eller andfågel som faller på öppet vatten. Kastet skall ske från land och simsträckan ut till fågeln får ej understiga femton (15) meter. Skytten skall vara placerad något framför och vid sidan av hunden. Hunden skall vid skott och kast vara kopplad.

Föremål för bedömning skall vara:

 • Hundens villighet att gå i vatten
 • Hundens simförmåga
 • Hundens förmåga att lokalisera viltet

Krav för godkännande skall vara:

 • Att hunden självmant går i vattnet
 • Att hunden simmar
 • Att hunden lokaliserar viltet

c) Apportering
Bedömning sker i samband med sökmomentet samt i förekommande fall vid vattenmomentet.

Föremål för bedömning skall vara:

 • Villighet att apportera vilt
 • Greppets lämplighet
 • Villighet att snabbt leverera viltet till föraren

Krav för godkännande skall vara:

 • Att hunden vid sökmomentet apporterar viltet till föraren eller dennes omedelbara närhet
 • Att hunden vid vattenmomentet apporterar viltet till föraren eller dennes omdedelbara närhet vid strandkanten
 • Att hunden ej tuggar sönder viltet

d) Skottreaktion
Bedömning sker i samband med sökmomentet och i förekommande fall vid vattenmomentet.

Föremål för bedömning skall vara:

 • Hundens reaktion vid skottlossning

Krav för godkännande skall vara:

 • Att hunden ej visar uppenbar skotträdsla eller sådan svårkontrollerad upphetsning att den stör en jaktsituation eller brister i förmåga att fullgöra uppgiften.

e) Samarbetsvilja

Krav för godkännande skall vara:

 • Att hunden under samtliga testmoment visar att den vid behov kan kontrolleras och inkallas av föraren

f) Anvisningar för hundförare
Vid samtliga testmoment får föraren genom uppmuntran hjälpa och påverka sin hund. Det är dock ej tillåtet att kasta föremål för att leda hunden. Aga av hund är förbjuden.

g) Provupplägg

Exempel: Vattenarbete

Exempel: Fältarbete i sökruta, rutans mått 50×50 m