Rapport från styrelsemöte 27-28 januari

Vad händer i Tollarklubbens styrelse januari 2024

Under helgen 27-28 januari hade vi ett fysiskt styrelsemöte i Jönköping. Vi diskuterade naturligtvis årsbokslutet och tog fram ett första förslag till budget och verksamhetsplan för 2024 som ska läggas fram på klubbmötet för beslut.

Vi planerade inför årets klubbmöte som genomförs i Jönköping 9 mars. På eftermiddagen efter klubbmötet kommer vi att erbjuda en föreläsning, vi återkommer om innehållet när allt är klart med tilltänkt föreläsare. Vi planerar också inför en uppfödarträff dagen efter 10 mars.

På klubbmötet ska de tre motioner som inkommit beslutas om av medlemmarna. En av motionerna handlar om att ta bort kravet på remiss från SKK vid provtagning avseende DEN, eftersom man kan göra detta själv och det inte bokförs annat än på Tollarklubbens hemsida. Vi beslutade att redan nu ta bort detta krav, och det är ändrat på hemsidan.

Vi diskuterade också ett antal inkomna nomineringar till Guldapporten, vilket landat i ett beslut som tillkännages på Klubbmötet.

Vi kommer att ta in en ny leverantör av klubbkläder, vilket förhoppningsvis lanseras vid klubbmötet. En web-sida där man själv kan beställa de produkter man vill ha med klubbens logotyp.

Mentalindex för Tollare planeras att sjösättas i sommar, och under våren återkommer vi hur detta ska göras och sannolikt också något webinar kring det. Vill man veta lite mer om Mentalindex kan man ta del av hur Specialklubben Rhodesian Ridgeback har nyttjat MI, som första hundras i Sverige. Tollaren blir nummer två.

Vi gick igenom statistik om vad som gör att en hund får Not Sufficient på Tollingjaktprov i de olika klasserna. Statistiken är inte helt klar ännu, men tanken är att vi kommer beskriva detta och vilka slutsatser vi kan se i tidningen Tollaren framgent.

Det pågår mycket planering inför 2024 års Tollarspecial. Under Tollarspecialen kommer vi dessutom återinföra att ha ett sekretariat och vi arbetar för att ha en gemensam samling/prisutdelning under lördagen. Exakt hur det senare kommer utformas är inte klart. Vi kommer även i år ta fram profilprodukt för försäljning under Specialen.

2023 års ekonomiska resultat blev något sämre än vi budgeterat. Detta beror helt på att vi fick betydligt färre anmälda hundar till Tollarspecialen, det var faktiskt den lägsta anmälningssiffran sedan 2009. Det är främst Utställningen som tappar anmälningar men även WT. Jaktproven och Rally minskar inte.

Vi beslutade om en Policy för Sociala medier kopplade till Tollarklubben. Den kommer läggas upp inom kort på hemsidan.

Vi kommer att genomföra en rensning av uppfödarlistan, eftersom det finns kennlar som inte längre finns kvar. Det är inte helt enkelt att följa vilka som är aktiva, inaktiva eller som lagt ned. En vädjan till alla uppfödare att tänka på att informera uppfödaransvarig om det så att potentiella valpköpare kan få kontakt.

Under 2024 kommer vi uppmärksamma att det är 40 år sedan den första Tollaren kom till Sverige.

Vi hade digitalt möte med klubbens rasinformatörer, Ingrid Larsson och Catarina Söderlind som gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa och stötta främst intresserade och potentiella valpköpare.

Vi hade digitalt möte med klubbens web-master, Elin Kossman, som också gör ett fantastiskt arbete med klubbens hemsida. Dessutom ett digitalt möte med valberedningens ordförande Lars Annergård som berättade om hur deras arbete fortskrider.

Till sist diskuterade vi en remiss från SKK, genom SSRK, med utkast till avtal om hur rasansvar delegeras från SKK till specialklubb och vidare till en rasklubb. Vårt svar är att utkastet är luddigt och otydligt vilket gör det svårt att tolka, det innehåller motsägelser och olika hantering för utställning och funktionsprov (jaktprov) samt en del andra saker som vi påtalar.