Vad händer i Tollarklubbens styrelse november 2021?

Pandemin har dels lärt oss en hel del saker, som till exempel att genomföra digitala möten, och dels påverkar den fortfarande en del i styrelsearbetet.  Första helgen i november genomförde vi ett digitalt styrelsemöte, en heldag, istället för att träffas fysiskt. Det är ett enkelt sätt att ha ett möte, men det är inte lika heltäckande som ett fysiskt möte när vi är upp till tio personer. De fysiska mötena med interaktion och strategidiskussioner öga mot öga passar fortfarande bättre än det digitala mötets form.

Nåväl, vad pratar vi om just nu då?

Denna höst har SSRK och efterföljderna efter det fullmäktige som genomfördes i slutet av maj stått högt upp på agendan. Frågan det handlar om är planerna om att ha ett tvingande gemensamt medlemskap, dvs man ska inte kunna välja att vara medlem på det ställe som passar bäst för ens eget hundägande. Detta har vi i alla rasklubbar tillsammans reagerat starkt på, då vi är övertygade om att detta kommer att leda till minskat medlemsantal vilket i sin tur leder till sämre möjligheter att uppfylla stadgarnas målparagrafer som handlar om att bevara och utveckla rasen samt väcka intresse för avel och praktiskt bruk. Från rasklubbarna är vi gemensamt överens om att kräva att arbetet med ett gemensamt tvingande medlemskap ska avslutas. Nu ska det genomförs en workshop 20 november på SSRKs funktionärsträff om detta, så får vi se vad utfallet blir. Rasklubbarna har 2/3 av alla SSRKs medlemmar och det torde vara av stor  vikt för SSRK huvudstyrelse att lyssna på oss som representerar medlemsmajoriteten.

Pandemin har faktiskt inneburit att klubbens årliga överskott blivit mycket högre än budgeterat för såväl 2020 som 2021. Normalt har vi fem höga kostnadsposter i klubben varje år. Medlemhantering via SKK, tidningen Tollaren med tryck och porto, Tollarspecialen (som normalt går med minus), klubbmötet och ett antal fysiska styrelsemöten (med rese- och boendekostnader). För 2020 och 2021 har kostnaderna för klubbmöte och styrelsemöten varit mycket små, Tollarspecialen 2020 blev inte av och underskott för 2021 blev mycket mindre än vi budgeterat. Därför har vår redan tidigare starka kassa blivit ännu starkare under pandemin. På senaste styrelsemötet startade vi en diskussion om hur vi kan utöka vårt arbete med att skapa värde för medlemmarna med de medel som under många år samlats på hög. Det finns ett antal olika idéer som vi kommer arbeta vidare med. Dock kan sägas att medlemsavgiften troligen inte kommer att höjas än på ett tag.

Vi diskuterade en reviderad avelspolicy, som vi fått i uppdrag att besluta om efter det att RAS slutligt godkänts vilket dock inte skett ännu. Vi inväntar att SKK slutligt godkänner det RAS-dokument vi fick beslutat på klubbmötet i år.

Vi diskuterade hur vi kan arbeta med att stötta alla aktivitetsgrupper i landet och vi börjar planera för en aktivitetsansvarigträff under våren 2022.

Vi diskuterade hur vi vill konstituera en ny styrelse för 2022, klubbmötet beslutar ju om vem som ska vara ordförande samt ledamöter och suppleanter, sen beslutar styrelsen själv vem som ska arbeta med vilket ansvarsområde. Vi kommer att göra några smärre förändringar, men inga större. Vi hade besök av representant för valberedningen under mötet också.

Vi pratade givetvis om Tollarspecialen, dels erfarenhetsåterföring efter årets Special men också planering inför nästkommande år. Som det är nu är det beslutat plats 2022, men inte för 2023 och framåt – men arbete pågår. En erfarenhet vi drar från årets Special är att konceptet med centrala grupper som arrangerar resp gren var mycket bra. Det ger ett betydligt större lugn och det sprider ansvar och arbete på många fler. Dessutom tar det bort mycket press från de lokala representanterna.

Vi har beslutat att klubbmötet 2022 blir fysiskt, att det genomförs 12 mars 2022 och att det genomförs i Stockholm. Däremot är specifik plats inte bokad ännu. Vi återkommer med detta.

Vi beslutade också att vi ska genomföra en uppfödarträff den 13 mars, på samma plats som klubbmötet. Mer info om det kommer senare till alla uppfödare.

För styrelsen i Tollarklubben

Mats Viker, ordförande