Agria hundpromenad 24-26 maj 2024

Välkommen till Agria Hundpromenad 2024!

Den 24-26 maj promenerar vi till förmån för de hemlösa hundarna på Hundstallet. För varje hund som deltar skänker Agria 10 kronor till Hundstallet. I år sker promenaden både fysiskt och digitalt. Promenera med oss i Stockholm den 25 maj vid Sjöhistoriska muséet eller digitalt – någon gång under helgen 24-26 maj.

Här hittar ni anmälan till hundpromenaden

Handlingar till klubbmötet

Nu finns handlingar till klubbmötet, som hålls den 9 mars, upplagda på hemsidan. Ni hittar dem här.

Vi väntar fortfarande på valberedningens förslag men uppdaterar med det så snart det har inkommit.

Klubbmötet börjar 10.00! Mingelfika från 9.30. Välkomna!

Rapport från styrelsemöte 27-28 januari

Vad händer i Tollarklubbens styrelse januari 2024

Under helgen 27-28 januari hade vi ett fysiskt styrelsemöte i Jönköping. Vi diskuterade naturligtvis årsbokslutet och tog fram ett första förslag till budget och verksamhetsplan för 2024 som ska läggas fram på klubbmötet för beslut.

Vi planerade inför årets klubbmöte som genomförs i Jönköping 9 mars. På eftermiddagen efter klubbmötet kommer vi att erbjuda en föreläsning, vi återkommer om innehållet när allt är klart med tilltänkt föreläsare. Vi planerar också inför en uppfödarträff dagen efter 10 mars.

På klubbmötet ska de tre motioner som inkommit beslutas om av medlemmarna. En av motionerna handlar om att ta bort kravet på remiss från SKK vid provtagning avseende DEN, eftersom man kan göra detta själv och det inte bokförs annat än på Tollarklubbens hemsida. Vi beslutade att redan nu ta bort detta krav, och det är ändrat på hemsidan.

Vi diskuterade också ett antal inkomna nomineringar till Guldapporten, vilket landat i ett beslut som tillkännages på Klubbmötet.

Vi kommer att ta in en ny leverantör av klubbkläder, vilket förhoppningsvis lanseras vid klubbmötet. En web-sida där man själv kan beställa de produkter man vill ha med klubbens logotyp.

Mentalindex för Tollare planeras att sjösättas i sommar, och under våren återkommer vi hur detta ska göras och sannolikt också något webinar kring det. Vill man veta lite mer om Mentalindex kan man ta del av hur Specialklubben Rhodesian Ridgeback har nyttjat MI, som första hundras i Sverige. Tollaren blir nummer två.

Vi gick igenom statistik om vad som gör att en hund får Not Sufficient på Tollingjaktprov i de olika klasserna. Statistiken är inte helt klar ännu, men tanken är att vi kommer beskriva detta och vilka slutsatser vi kan se i tidningen Tollaren framgent.

Det pågår mycket planering inför 2024 års Tollarspecial. Under Tollarspecialen kommer vi dessutom återinföra att ha ett sekretariat och vi arbetar för att ha en gemensam samling/prisutdelning under lördagen. Exakt hur det senare kommer utformas är inte klart. Vi kommer även i år ta fram profilprodukt för försäljning under Specialen.

2023 års ekonomiska resultat blev något sämre än vi budgeterat. Detta beror helt på att vi fick betydligt färre anmälda hundar till Tollarspecialen, det var faktiskt den lägsta anmälningssiffran sedan 2009. Det är främst Utställningen som tappar anmälningar men även WT. Jaktproven och Rally minskar inte.

Vi beslutade om en Policy för Sociala medier kopplade till Tollarklubben. Den kommer läggas upp inom kort på hemsidan.

Vi kommer att genomföra en rensning av uppfödarlistan, eftersom det finns kennlar som inte längre finns kvar. Det är inte helt enkelt att följa vilka som är aktiva, inaktiva eller som lagt ned. En vädjan till alla uppfödare att tänka på att informera uppfödaransvarig om det så att potentiella valpköpare kan få kontakt.

Under 2024 kommer vi uppmärksamma att det är 40 år sedan den första Tollaren kom till Sverige.

Vi hade digitalt möte med klubbens rasinformatörer, Ingrid Larsson och Catarina Söderlind som gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa och stötta främst intresserade och potentiella valpköpare.

Vi hade digitalt möte med klubbens web-master, Elin Kossman, som också gör ett fantastiskt arbete med klubbens hemsida. Dessutom ett digitalt möte med valberedningens ordförande Lars Annergård som berättade om hur deras arbete fortskrider.

Till sist diskuterade vi en remiss från SKK, genom SSRK, med utkast till avtal om hur rasansvar delegeras från SKK till specialklubb och vidare till en rasklubb. Vårt svar är att utkastet är luddigt och otydligt vilket gör det svårt att tolka, det innehåller motsägelser och olika hantering för utställning och funktionsprov (jaktprov) samt en del andra saker som vi påtalar.

Valberedningen har ordet

Klubbmötet 2024 kommer att gå av stapeln i Jönköping den 9 mars. Valberedningen, som tillsattes av medlemmarna på klubbmötet 2023 och består av Maria Gladh, Anna Gustavsson och Lars Annergård, har intensifierat sitt arbete med att föreslå personer till en styrelse som består av totalt 10 ledamöter varav tre är suppleanter. Den enda som väljs dedikerad en specifik roll är ordförande. Vilken roll övriga i styrelsen ska ha, bestäms vid det konstituerande mötet som följer direkt på klubbmötet.

På klubbmötet 2024 ska det förutom ordförande, som alltid väljs på ett år, väljas tre ordinarie ledamöter på två år, tre suppleanter som väljs på ett år samt två revisorer och två revisorssuppleanter som väljs för ett år. Klubbmötet ska även välja valberedning.

Har du förslag på personer som du tror kan passa att arbeta ideellt för Tollarklubben, skicka ett mejl till valberedning@tollarklubben.se med namn på den du föreslår, kontaktuppgifter och motivering. Det är bra om du har talat med personen i fråga, så att denne är införstådd med nomineringen. För att nominera måste du vara medlem i Tollarklubben.

Vi behöver ditt förslag senast den 1/2 2024

Lars Annergård
Sammankallande valberedningen

Tollarklubben behöver din hjälp!

Arbetsgrupp inför Exteriördommarkonferens 2025

Under 2025 planerar SSRK, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, att genomföra en exteriördomarkonferens för retrievers. Det innebär att samtliga svenska domare som har rätt att döma de olika retrieverraserna träffas för att gå igenom respektive ras exteriör i relation till dess raskompendium och hur de ska bedömas exteriört.

Till sin hjälp har varje ras en utsedd exteriördomare som hjälper till att planera inför och denne presenterar därefter rasen för sina kollegor. Detta ske oftast med bildspel samt genom att förevisa en rad olika hundar där domarna kan diskutera.

Senast detta genomfördes var 2015 och inför den konferensen tog några engagerade personer från Tollarklubben fram en revidering av vårt sk Raskompendium som ligger på klubbens hemsida. Exteriördomarna dömer dels utifrån gällande Rasstandard men också utifrån detta raskompendium, som innehåller många exempel på hundar.

Eftersom nästa konferens genomförs 2025 är det alltså hög tid att starta en planering inför denna samt att gå igenom och eventuellt revidera nu gällande raskompendium.

I klubbens styrelse saknar vi tyvärr en exteriöransvarig, den posten är vakant. Vi skulle nu istället vilja sätta ihop en arbetsgrupp med ett antal personer som kan hjälpa till med detta spännande och viktiga arbete.

Är du intresserad av att göra en viktig insats för Tollarkluben och Tollarens om hundras och  hjälpa till med arbetet att förbereda en exteriördomarkonferens samt revidera vårt raskompendium? Man behöver givetvis ha ett intresse av utställning men även om hur Tollaren fungerar avseende funktion, mentalitet och beteende.

Kontakta ordforande@tollarklubben.se, så hjälper vi i styrelsen till med att sätta ihop och stätta en arbetsgrupp.

Marknadsföringsföringsgrupp till Tollarspecialen

Tollarklubben genomför varje år en fantastisk Tollarspecial som många Tollarägare från Sverige och Europa årligen återkommer till med stor glädje. För många är Specialen väl etablerad och blir en semestervecka tillsammans med många goda vänner.

För Specialen har vi ett antal centrala grupper som arbetar över åren vilket medför ett välorganiserat arrangemang.

Men, det finna alltid möjligheter att bli ännu bättre. Det vi ser att vi behöver hjälp och stöd med, är att marknadsföra Tollarspecialen och ge ännu bättre information. Vi har lite lätt att ta saker för givet, vilket kan innebär att information kommer sent eller inte alls. Vi vill ju naturligtvis skapa intresse för att ännu fler kommer till Specialen och att ännu fler nya Tollarägare hittar till oss.

Skulle du vara intresserad av att hjälpa till med att skapa ännu med marknadsföring och informationsflöde kring Specialen? Kontakta ordforande@tollarklubben.se så berättar vi mer om tankarna och idéerna.

Agria hundpromenad 20-21 maj

Varmt välkommen till Agria Hundpromenad 2023! Den 20-21 maj promenerar vi till förmån för de hemlösa hundarna på Hundstallet. I år sker promenaden både fysiskt och digitalt. Hundpromenaden arrangeras på följande orter; Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Kalmar och Hörby. Man kan även delta i promenaden digitalt oavsett var i Sverige man bor. För varje hundägare som deltar med sin hund skänker Agria 10 kronor till Hundstallet.

Anmälan hittar ni här

Klubben har ny webmaster

Efter 7 år som klubbens webmaster lämnar jag över stafettpinnen till Elin. Varmt välkommen i gänget! /Susanne

Jag heter Elin Kossmann och har min första tollare som heter Sid (Agrosofens Rockar Fett) som är 2,5 år. Vi tränar lite allt möjligt men har som ambition att börja tävla agility. Jag har inte varit engagerad något tidigare i klubben men tycker det ska bli väldigt kul att ta över hemsidan nu.

1 2 3 23